University of Valencia logo Logo Master's Degree in Corporate Law. Commercial Consultancy, Labour Advisory and Tax Advice Logo del portal

Requirements

Perfil d'ingres recomanat

El màster va adreçat a un perfil d’estudiants amb una formació prèvia en matèries relacionades amb els continguts que s’hi imparteixen. En resum, com a titulacions de procedència cal citar: àrees jurídica i econòmica, i altres que estan relacionades amb l’empresa, com ciències del treball, sociologia, ciències de l’administració, enginyeries, psicologia.

Criteris d'admissió propis del títol
  • L'admissió és competència de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster. És prioritati l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per a l'accés, ordenant els aspirants per la seua nota mitjana.
  • En segon lloc, hi ha punts addicionals per altres titulacions distintes d'aquesta (dos punts), per altre màster oficial relacionat amb la matèria (tres punts), per màsters no oficials (fins a dos punts) i per cursos de postgrau i especialització, en proporció a la seua durada.
  • En tercer lloc, es valora la experiència professional en àrees del màster i la superació de proves selectives en l'àmbit de la funció pública o en processos selectius de personal amb concurrència (fins a tres punts més els derivats d'anys d'activitat).
  • En quart lloc, es valoren els mèrits investigadors, com ara publicacions, beques obtingudes i gaudides, estades en centres de formació o investigació, col·laboració en equips i activitats investigadores, etc (fins a tres punts més els derivats d'anys d'activitat).
  • Finalment, en cinquè lloc, s'apliquen uns coeficients correctors per a qui no sol·liciten el Màster com a primera opció, així com per a qui procedeixen de titulacions diferents de les jurídiques i dels estudis empresarials.