Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica Logo del portal

Integració  Comercial i  Financera
 • Quadrimestre: Segon Quadrimestre
 • Caràcter: Obligatori
 • Titulació: Màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica
 • Cicle: Postgrau
 • Crèdits: 6
 • Departament: Anàlisi Econòmica
 • Guia docent: El fenomen de la integració econòmica és un dels aspectes essencials de la realitat econòmica actual, si bé les formes en les quals aquest es manifesta són diverses. El principal objectiu de l'assignatura és analitzar els processos econòmics d'integració i cooperació, concentrant-nos en els seus vessants comercial, financera i monetària en la seua relació amb el creixement i el desenvolupament. Per a açò, l'assignatura està dividida en dos grans bloques.en el primer, s'analitza la relació entre comerç i desenvolupament econòmic en el llarg termini, així com les principals teories que expliquen l'existència del comerç internacional, i els guanys i pèrdues que es deriven del mateix. En aquest primer bloc també s'estudien els possibles efectes de les polítiques comercials proteccionistes parant esment als principals instruments de política comercial i s'analitzen estratègies de desenvolupament basades en la protecció. Finalment, s'estudien projectes concrets d'integració econòmica i cooperació desenvolupats en les últimes dècades, tant els seus antecedents com els acords vigents (especialment polítiques de cohesió de la UE, NAFTA, MERCOSUR, ENDRECEN,...). El segon bloc està centrat en la cooperació monetària i financera internacional, tant en els seus aspectes teòrics com a pràctics. En ell s'analitzarà la rellevància de l'accés al crèdit en els mercats internacionals en un context de creixent liberalització i es debatrà sobre les principals crisis de deute i financeres que en les últimes dècades han afectat a importants regions del món i països (des d'Amèrica Llatina i Àsia, fins a l'actual crisi econòmica). Així mateix, es presentarà la Unió Monetària Europea (UME) com a experiència més avançada d'integració d'un bloc comercial i s'analitzaran els seus costos i beneficis en el context actual i dins del marc d'anàlisi de les àrees monetàries òptimes.
 • Professor: Julio Martínez Galarraga
Institucions i desenvolupament econòmic
 • Quadrimestre: Primer Quadrimestre
 • Caràcter: Obligatori
 • Titulació: Màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica
 • Cicle: Postgrau
 • Crèdits: 6
 • Departament: Anàlisi Econòmica
 • Guia docent: L'assignatura d'Institucions i desenvolupament econòmic consta d'un total de 6 crèdits i s'imparteix en el primer semestre del curs. És una assignatura interdisciplinària que combina l'economia amb altres ciències socials per a entendre les institucions econòmiques, socials i polítiques. Està concebuda perquè resulte especialment útil com a instrument de formació, des d'una perspectiva històrica, respecte a la rellevància dels factors institucionals en el desenvolupament econòmic i els processos de convergència. En aquest sentit,l'assignatura és una eina que permet una millor avaluació i comprensió de les capacitats humanes i el benestar.
 • Professor: Yadira González de Lara Mingo