Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans Logo del portal

EMPRESAS COLABORADORAS CON EL MÁSTER Y LAS PRÁCTICAS

Aquest mòdul pretén facilitar el acompliment de les activitats propies i habituals de direcció i gestió d'un departament de recursos humans en una empresa o institució pública, o bé en una consultora que abasti tant cuestions laborals com de recursos humans. Així, el/la estudiant pot obtindre una visió global i integrada de les activitats de direcció i gestió dels recursos humans en l'empresa, mitjançant la colaboració, participació i l'exercici de les activitats propostes pel tutor de l'empresa.

L'assignació de les places de pràctiques disponibles es durà a terme en funció de la disponibilitat dels tutors acadèmics (sempre que tinga crèdits suficients per a atendre a un/a alumne/a).
Es realitzarà una sessió dirigida a totos els estudiants matriculats en el mòdul de pràctiques. Els estudiants poseeiran la informació de l'oferta d'empreses de ADEIT (o bé hauràn presentat un autopràcticum). Els/es alumnes/as que hagin de escollir ho faran en aquesta sessió, per ordre (establert en funció de les calificacions del seu expedient), triant plaça de pràctiques. Cada estudiant compte en el desenvolupament de les pràctiques amb el assessorament i direcció de dos tutores:

- El tutor acadèmic o intern que serà un professor del màster.
- El tutor del centre col·laborador o extern que serà un professional nombrat pel centre col·laborador amb qui l'estudiant realitzarà la pràctica.

Una vegada s'hagin assignat tots els estudiants a les diferents places de pràctiques, aquests deuràn posar-se en contacte emb el tutor acadèmic al més aviat possible.

L'estudiant ha de presentar la memòria de pràctiques en termini al seu tutor acadèmic, el qual procedirà a la seua avaluació. Amb caràcter general, la memòria incluirà, al menys, els següents apartats:
1. Contextualització del practicum (Descripció de l'empresa, objetius, missió, vissió, etc), i descripció del departament i/o equip en el que s'han realitzat les pràctiques
2. Descripció de les tasques realitzades/observades i dels instruments o tècniques empleats
3. Descripció de les competències adquirides
4. Valoració general del practicum
Es deurà recollir al final la bibliografia i/o cites dels documents utilitzats per la realització de la memòria. En tots els  casos, el treball haurà de ser original i desenvolupar-se en una extensió entre 25 i 40 pàgines. El responsable final de la nota del estudiant es el tutor acadèmic. En l'avaluació de les pràctiques es tindrà en compte la qualitat de la memòria lliurada i la valoració del tutor extern sobre la disposició, rendiment i interès de l'estudiant durant el període de pràctiques.