uvujimaster Logo del portal

  • CG1: Saber aplicar els mètodes historiogràfics més adequats per a l'estudi de nous problemes o la revisió de qüestions clàssiques des d'altres punts de vista, amb l'eeventual auxili d'altres disciplines humanístiques.
  • CG2: Identificar i analitzar l'estat dels coneixements en els àmbits específics de la Història de l'art i tindre capacitat per a desenrotllar noves línies d'investigació que contribuïsquen a la seua ampliació amb aportacions científiques originals. …
  • CG3: Saber aplicar bones pràctiques en la investigació científica i en la pràctica professional, respectant els valors democràtics, la diversitat humana, la igualtat entre hòmens i dones i la multiculturalitat.
  • CG4: Conéixer l'entorn sociocultural per a estimular una investigació compromesa amb el benestar comunitari sostenible, especialment en tot allò que s'ha relacionat amb la protecció, coneixement i gaudi social del patrimoni historicoartístic i de la creativitat contemporània. …
  • CG5: Saber definir l'estat dels coneixements en els àmbits específics de la Història de l'art i ser capaços de desenrotllar noves línies d'investigació que contribuïsquen a la seua ampliació amb aportacions científiques originals. …