uvujimaster Logo del portal

 • CE1: Assimilació dels procediments heurístics i metodològics de construcció del saber historicoartístic i de la seua institucionalització acadèmica.
 • CE2: Coneixement de la bibliografia de referència, les bases de dades i els bancs dimatges i habilitat per al seu maneig en la investigació.
 • CE3: Aprenentatge pràctic de la metodologia científica per a la manipulació, la conservació i la interpretació historicoartística dels materials arqueològics.
 • CE4: Capacitat per concebre, dissenyar i desenvolupar amb autonomia, competència i creativitat una investigació original que contribuïsca a lavanç de la disciplina mitjançant un corpus de coneixements nous que meresquen ser coneguts per la comunitat científica.
 • CE5: Saber avaluar d'una forma realista i honesta el grau d'originalitat dels resultats de la pròpia investigació.
 • CE6: Comprendre i aplicar les últimes perspectives metodològiques o teòriques sobre creació artística i cultura visual, i ser capaços d'aplicar-les en la revisió de la historiografia acadèmica.
 • CE7: Conéixer i saber aplicar els mètodes i tècniques d'investigació propis de la Història de l'art.
 • CE8: Saber interpretar i editar fonts documentals i elaborar catàlegs raonats d'artistes i col·leccions.
 • CE9: Saber aplicar els coneixements i tècniques desenrotllades per les ciències i tècniques historiogràfiques que siguen d'utilitat per al coneixement i valoració dels fets artístics o estètics.
 • CE10: Saber llegir i interpretar textos escrits sobre qualsevol suport, que continguen informació relativa a la producció o recepció d'obres artístiques. …
 • CE11: Conéixer les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) adequades per a les arts i les humanitats, i saber aplicar-les en l'elaboració de continguts audiovisuals.
 • CE12: Respondre a les exigencfias dels treballs científics, aplicant una metodologia pròpia de la Història de l'Art en la investigació: estat de la qüestió, hipòtesi de treball, busca de fonts, estudi del corpus d'obres, exposició raonada d'arguments i formulació de conclusions. …