Logo de la Universitat de València Logo Màster en Història de la Formació del Món Occidental Logo del portal

El TFM se regeix pel Reglament regulador dels Treballs de Finalització de Màster en la Universitat de València.

Termini de sol·licitud del TFM i nombre de treballs dirigits per professor

Cada professor del Màster podrà dirigir fins un máxim de dos TFM simultàniament per cada curs acadèmic.

Criteris d'avaluació

El Treball de Fi de Màster serà avaluat pel Tribunal tenint en compte els següents criteris:

 1. Continguts
  1. Plantejament general del projecte. Objetius generals i específics.
  2. Metodologia i Pla de Treball
  3. Aplicació de coneixements adquirits durant la docència del Màster
  4. Resultats
 2. Aspectes formals
  1. Estructura del treball e índex
  2. Redacció, gramàtica i expressió escrita
  3. Grau de finalització i acabat del treball
 3. Criteris generals
  1. Nivell de maduresa del projecte realitzad. Exposició oral
 4. Exposició oral
  1. Domini de l'expressió oral
  2. Capacitat de síntesi
 5. Informe del tutor
          Valoració del tutor del Treball de Fi de Màster

Convocatòries i períodes de defensa

La assignatura de Treball de Fi de Màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos períodes de defensa.

 1. Primera convocatòria: 14 de juliol de 2023
 2. Segona convocatòria: 15 de setembre de 2023

Dipòsit i defensa del TFM

Terminis màxims de lliurament dels Treballs de Finalització de Màster

 • Primera convocatòria: 30 de juny de 2023
 • Segona convocatòria: 1 de setembre de 2023

Dates límit de dipòsit dels Treballs de Finalització de Màster

 • Primera convocatòria: 7 de juliol de 2023
 • Segona convocatòria: 8 de setembre de 2023

Dipòsit

El Treball de Finalització de Màster haurà de dipositar-se, en el termini previst en cada convocatòria i es defensarà en el període establit quan siga convocat pel tribunal. La data, l'hora i el lloc de la defensa de cada Treball de Finalització de Màster es comunicarà per correu electrònic pel director del Màster a l'alumne corresponent i es farà públic també en el tauler d'anuncis de la facultat amb suficient antelació.

L'estudiant interessat/a presentarà en la seu electrònica de la Universitat, a través de la plataforma Entreu des del 7 de juliol de 2023, la sol·licitud de defensa i avaluació del TFM. Amb perfil d'estudiant, s'escollirà l'opció “Treball Fi de Màster”. Per a accedir, haurà d'identificar-se amb l'usuari i la contrasenya de la Universitat de València (la que s'utilitza per a l'accés al correu electrònic).

Per a presentar la sol·licitud, és requisit que estiga matriculat/a de l'assignatura corresponent al TFM. En la sol·licitud farà constar les dades del tutor/a o tutors/as i adjuntarà a la mateixa un document amb la memòria completa del TFM, la grandària del qual no excedirà de 100 Mb. Aquest document és obligatori, ja que és un requisit per a la seua defensa i avaluació, i la sol·licitud no serà efectiva sense aquest document.

Defensa

Tots els Treballs de finalització de Màster s'hauran de defensar en sessió pública.

L'o l'estudiant exposarà el treball desenvolupat davant el tribunal durant el temps establit per la Comissió de Coordinació Acadèmica del títol de Màster i, a continuació, els membres del tribunal podran discutir amb l'o l'estudiant els aspectes que es consideren pertinents sobre el seu treball.

La qualificació del Treball de Finalització de Màster podrà ser impugnada d'acord amb el reglament d'impugnació de qualificacions vigent en la Universitat de València.