Logo de la Universitat de València Logo Màster en Història de la Formació del Món Occidental Logo del portal

Avaluació dels 30 crèdits obligatoris comuns

L'avaluació de les asignatures se realitzará preferentement per mòduls amb dues parámetros complementaris:

  1. Un treball obligatori: (70% de la nota final)
  2. Assistencia a clase i realització d'activitats complementaries: (30% de la nota final)

Només es fará mitjana si el treball obligatori ha obtingut una nota mínima de Aprobat (igual o superior a 5 sobre 10).
Per tant, cada estudiant seguint les instruccions coordinades pel profesorat ha de realitzar almenys un treball per cadascun dels mòduls que s'indiquen a continuació:

  • Iniciación a la investigación: El taller de la Historia
  • La ciudad y el campo
  • Modelos y relaciones sociales
  • Las formas del poder
  • Cultura y religiosidad
  • Formación complementaria

Las assignatures integrades en una mateixa matèria podran tenir idéntica qualificació.

Procediment per a la realització dels treballs

Per a la realització dels treballs de cadascuna dels mòduls l'estudiant es dirigirà a un dels professors/as dels mateixos, qui decidirà si accepta o no la proposta de l'estudiant i li indicará les característiques del treball que ha de realitzar, d'acord amb els criteris fitxats en la Guies docents de les assignatures.

El professor/a comunicarà a la Comissió Académica del Màster el nom dels estudiants els treballs dels quals haja acceptat dirigir i, igualment, la qualificació dels mateixos.

Avaluació del Treball Fi de Màster

Veure en TFM.

NOTA IMPORTANT: Els treballs dels mòduls es lliuraran el professor que ho corregeix. En la portada del treball deberá figurar: títol de treball, nom del alumne/a, matèria o especialitat a la qual correspon, nom del coordinador/a de la matèria o especialitat i nom del professor/a que l'ha de avaluar.

Terminis màxims de lliurament dels Treballs Fi de Màster

  • Primera convocatòria: 26 de juny de 2015
  • Segunda convocatòria: 1 de setembre de 2015