Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Migracions/ Master's Degree in Migration Studies Logo del portal

Objetius

El Master Internacional en Migracions és un projecte interdisciplinari, interuniversitari i multilingüe que té com a objectius principals:

OBJECTIU PROFESSIONAL:

Preparar a estudiants d'Europa i "Tercers Països" com a experts i professionals en migració. S'espera formar un professional, amb una visió integral dels processos migratoris al món i amb respecte pels drets humans, que responga a les demandes provinents de les institucions encarregades de l'elaboració i la implantació de les diferents polítiques migratòries.

L'objectiu general del master és cobrir un buit existent en la formació de professionals experts en migracions. S'espera formar un professional amb una visió integral dels processos migratoris al món, ja siga entre països o en mobilitats internes, produït per un desenvolupament desigual, violència social, discriminació per raça, sexe o religió. Un professional amb respecte pels drets humans i que respongui a les demandes provinents de les institucions encarregades de l'elaboració i la implantació de les diferents polítiques migratòries.

Això vol dir que ell o ella serà capaç: a) desenvolupar polítiques migratòries eficaces; b) fomentar polítiques de cooperació internacional; c) sensibilitzar i prevenir conductes i actituds xenòfobes, racistes i dogmàtiques en la població d'acolliment i en els diferents grups de migrants; d) desenvolupar un esperit crític que li permeti una visió àmplia i global de les migracions; i) dissenyar, gestionar i valorar programes d'atenció a grups humans amb mobilitat poblacional; f) resoldre problemes a escala individual i de menut grup de poblacions migrants; g) planejar i desenvolupar recerca científica sobre l'esdeveniment de la migració i h) impartir docència sobre el tema.

El MIM dóna als estudiants l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial amb una supervisió professional, les competències i papers requerits per a l'exercici professional en el context de la mobilitat humana. Finalment, l'estudiant serà capaç d'integrar la seva experiència de recerca i la pràctica professional.

Un altre important objectiu és oferir un referent europeu en la formació en migracions als estudiants d'altres regions del món. De fet, el master inclou la recerca i tradicions professionals europees per assegurar un programa amb caràcter europeu. També el MIM té en compte els desafiaments que es plantegen en la mobilitat humana a partir de les institucions i les polítiques europees. El seu objectiu és integrar, tant les aportacions de diverses institucions europees a partir de la participació de les universitats associades, com la participació del personal docent de tot el món.

OBJECTIUS GENERALS:

1) Promoure la cohesió social a través de la lluita contra la discriminació, l'explotació i les desigualtats socials tant a nivell local, nacional, europeu com a internacional. Fomentant els principis d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i d'accessibilitat al mercat laboral dels col·lectius desfavorits i amb discapacitat.

El MIM té una clara intenció, en la formació i en els projectes que desenvolupa, d'intervenció social contra la discriminació de qualsevol tipus, i especialment dels immigrants i les seves famílies. La tracta i el tràfic de persones, i especialment de dones i nens, són temàtiques centrals del màster (assignatures: migració i gènere; migració i generacions) i dels seminaris especialitzats que es realitzen. L'anàlisi de les desigualtats, socials, polítiques i econòmiques és una peça important en la formació de l'esperit crític dels alumnes.

La migració de poblacions al món s'origina per reordenament de la societat, ja sigui per desenvolupament tecnològic, causes econòmiques o per desplaçament forçats per violència, exemple d'això, són els corrents migratoris dels països llatinoamericans i africans cap a Europa. Els recents conflictes armats interns i les guerres han creat camps de refugiats. Així, la immigració planteja un repte que la majoria d'estats de la Unió Europea no poden ignorar.

2) Promoure les “bones pràctiques” l'àmbit de la cooperació i el desenvolupament internacional, fomentant la cultura de pau i la propagació dels valors democràtics.

Tant en l'esperit del nostre projecte com en les matèries concretes que s'imparteixen (polítiques migratòries, drets humans, processos d'integració, projectes migratoris, etc.) en el MIM, s'evidencia clarament una determinació per la insistència en els valors democràtics i en el foment de la cultura de pau. El que en altres masters pot ser més o menys tangencial als continguts del currículum, en el nostre cas constitueix la pròpia essència del projecte acadèmic.

Un aspecte notable del nostre consorci és la col·laboració amb països de llarga tradició en programes de desenvolupament local a partir de l'emigració, com Mèxic (Programa tres per u) i Filipines. On s'intenten involucrar tant als països d'origen com als d'acolliment. Expliquem a més amb la International Network of Migration and Development, que compta amb una àmplia experiència i camp d'actuació internacional.