Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació Biomèdica Logo del portal

 • CE1: Conèixer les bases metodològiques de la investigació biomèdica.
 • CE2: Conèixer els instruments de la investigació biomèdica.
 • CE3: Gestionar la informació biomèdica i ser capaç de comunicar els resultats de la investigació.
 • CE4: Conèixer el marc normatiu en què es realitza la investigació biomèdica i els aspectes ètics interessats en aquesta.
 • CE5: Ser capaç d´obtenir dades derivades de la investigació biomèdica, i analitzar-les i interpretar-les de manera correcta.
 • CE6: Dominar les tècniques fonamentals de maneig experimental en un laboratori d´investigació bàsica en biomedicina.
 • CE7: Ser capaços de triar la tècnica o tècniques de laboratori més adequades al problema d´investigació plantejat.
 • CE8: Ser capaços d´aplicar els fonaments de la metodologia científica a la investigació clínica en humans.
 • CE9: Ser capaços de dissenyar, realitzar i analitzar protocols i assajos clínics.
 • CE10: Ser capaços d´elaborar i presentar un projecte d´investigació.
 • CE11: Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CE12: Ser capaços d'integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE13: Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE14: Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CE15: Saber realitzar una cerca bibliogràfica i documental adequada per conèixer l´estat de l´art del tema d´interès.
 • CE16: Ser capaços d'integrar-se treballar en un grup d'investigació biomèdica consolidat.