Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació Biomèdica Logo del portal

 • CG1: Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG2: Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CG3: Conèixer les bases metodològiques de la investigació biomèdica.
 • CG4: Conèixer els instruments de la investigació biomèdica.
 • CG5: Gestionar la informació biomèdica i ser capaç de comunicar els resultats de la investigació.
 • CG6: Conèixer el marc normatiu en què es realitza la investigació biomèdica i els aspectes ètics interessats en aquesta.
 • CG7: Ser capaç d´obtenir dades derivades de la investigació biomèdica, i analitzar-les i interpretar-les de manera correcta.
 • CG8: Dominar les tècniques fonamentals de maneig experimental en un laboratori d´investigació bàsica en biomedicina.
 • CG9: Ser capaç de triar la tècnica o tècniques de laboratori més adients al problema d'investigació plantejat.
 • CG10: Ser capaç d´aplicar els fonaments de la metodologia científica a la investigació clínica en humans.
 • CG11: Ser capaç de dissenyar, realitzar i analitzar protocols i assajos clínics.
 • CG12: Ser capaç d´integrar-se i treballar en un grup d'investigació biomèdica consolidat.
 • CG13: Ser capaç d´elaborar i presentar un projecte d'investigació.
 • CG14: Saber realitzar una cerca bibliogràfica i documental adequada per conèixer l´estat de l´art del tema d´interès.
 • CG15: Ser capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis, des d´una perspectiva de gènere.
 • CG16: Posseir les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.