Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

Complementa la formació del / la estudiant i li dóna un major nivell d'especialització dins del Màster. Es tracta d'un treball d'investigació que posa les bases per a la realització de la tesi doctoral. Se li assignen 15 crèdits i haurà de complir els requisits següents:

  • Serà un treball tutoritzat, almenys, per un Professor / a Doctor / a de les àrees de coneixement implicades en el Màster.
  • Quan per l'índole del treball així es requereixi, la inscripció s'acompanyarà d'una còpia de l'autorització del Comitè Ètic pertinent.
  • El treball recollirà els apartats següents: Portada, Certificat del Tutor/Tutors, Índex i abreviatures, Resum (màxim 300 paraules), Introducció, Objectius, Material i Mètodes, Resultats, Discussió, Conclusions i Referències Bibliogràfiques, i tindrà una extensió màxima de 30 pàgines.
  • El dipòsit, a proposta del tutor/a, es realitzarà a la Secretaria del Màster, lliurant una versió en pdf. El resum del treball s'inclourà després de la lectura del treball, a la web del Màster.
  • El treball serà jutjat per tres professors/es del Màster, proposats per la Comissió de Coordinació Acadèmica. El o la Professor/a de major rang acadèmic i antiguitat ostentarà la Presidència.
  • Els criteris de valoració han d'incloure:

1º Capacitat formativa del treball …... 60%

2º Defensa ………………  …….......... 20%

3º Memòria i Presentació ……...….… 20%

Model Autorització Tutors

Model Portada

Normes Presentació Treball Fi de Màster 22 -23

ANEXE I Inscripció del Treball Fi de Màster