Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Treball

Máster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària per la Universitat de València

 

Requisits per a l'accés a l'especialitat de Biosanitàries

Poden accedir a aquesta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseisquen la titulació de Grau (Llicenciatura o Diplomatura) en Medicina, Biologia, Bioquímica, Biomedicina, Biotecnologia, Farmàcia, Química, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia, Psicologia, Infermeria, Podologia, Fisioteràpia, Logopèdia, Òptica i Optometria, Veterinària o Teràpia Ocupacional.

Aquells / es estudiants que no acrediten haver cursat alguna de les titulacions esmentades hauran de superar una prova que confirme el seu domini -a nivell de grau universitari- de les competències relatives a aquesta especialitat. La prova versarà sobre els continguts que s'inclouen en el següent temari.

Temari per a la prova d'accés a l'especialitat de l'àrea Bio-sanitària

1. Descripció dels nivells d'atenció sanitària. Legislació, organització del sistema sanitari. Atenció primària: Centre de Salut, organització, funcions. Atenció especialitzada: organització, funcions.

2. La salut. Concepte de salut. Evolució històrica. Determinants de l'estat de salut. La promoció, protecció de la salut, i la prevenció de la malaltia: Necessitat de l'educació en el camp de la salut. Educació per a la salut. Definicions i conceptes. Models d'intervenció. El treball amb la comunitat.

3. Planificació i programació en Educació per a la salut. Anàlisi de la realitat. Anàlisi de recursos. Selecció de programes. Cronogrames. Avaluació. Tipus d'avaluació. Recollida d'informació: fases, indicadors. Retroalimentació en Educació per a la salut.

4. Mètodes i mitjans de l'Educació per a la salut: Tècniques de grup; mitjans audiovisuals; campanyes mediàtiques; fullets, cartells. Altres recursos didàctics.

5. Descripció i anàlisi del procés de comunicació amb el pacient. Elements de la comunicació. Relació i comunicació amb el pacient. Satisfacció de les necessitats humanes en el procés de relació.

6. Anàlisi de la tipologia de documentació clínic-sanitària. Vies de tramitació i ocupació de la documentació clínica i sanitària en funció del servei o instal·lació sanitària. Aplicacions en la unitat d'infermeria i en les unitats / gabinets d'anatomia patològica i citologia, dietètica i Laboratori de Diagnòstic Clínic

7. Estructura microscòpica cel·lular. Diferència entre cèl·lula procariota i eucariota. Microorganismes: bacteris, virus, fongs i llevats. Conceptes, formes i estructura bacteriana. Classificació bacteriana. Virologia. Micologia. Bacteris importants en microbiologia.

8. Microscopi òptic i electrònic. Poder de resolució. Obertura numèrica. Camp fosc. Contrast de fases. Descripció. Normes generals d'ús del microscopi. Instruccions per a l'ús del microscopi. Tècniques de muntatge humit. Preparacions microscòpiques: extensió, fixació i tinció. Tipus i aplicacions. Aplicació de mètodes de tinció.

9. Neteja, desinfecció i esterilització: aplicacions pràctiques i funcionament d'equips. El autoclau. Cabines de seguretat biològica. Factors que influeixen en la mort per calor. Classificació i aplicacions dels mètodes descontaminants. Procediments i productes utilitzats en la neteja, desinfecció i esterilització de material microbiològic.

10. La qualitat en els laboratoris: normes de bones pràctiques de laboratori. Organització del personal de laboratori. Programa de garantia de qualitat. Tipus de Laboratoris. Procediments normalitzats de treball: tècniques, maneig d'instruments, operacions de manteniment, calibratge d'equips. Control de qualitat pel tractament estadístic de resultats. Valoració de l'exactitud i precisió. Mesures de dispersió i de tendència central. Errors. Representació gràfica de freqüències. Gràfiques de control de qualitat. Eines de qualitat de la prestació de servei clínic-sanitari: inferència estadística; aplicacions sanitàries; assaig clínic; control de qualitat.

11. Materials i estris de laboratori. Dissolucions, suspensions i col·loides. Expressió de concentracions. Evaporació, destil·lació, cristal·lització i sublimació. Anàlisi volumètric. Magnituds emprades en el Laboratori i unitats principals. Valors de referència.

12. La enzimologia en el laboratori de diagnòstic clínic. Descripció de la funció i cinètica enzimàtica. Metodologia de l'anàlisi d'enzims en fluids biològics. Principals enzims estudiats en el Laboratori d'Anàlisis Clíniques. Anàlisi dels patrons d'alteració enzimàtica

13. Funció endocrina. Estructura microscòpica de les glàndules endocrines. Hormones: estructura química i acció biològica.

14. Immunitat cel·lular. Cèl·lules efectores de la immunitat cel·lular. Citoquines, linfoquinas i interleuquines. Immunitat humoral. Immunoglobulines. Càncer i immunitat. Marcadors Tumorals.

15. Citopatologia de l'aparell genital femení i mama: descripció i característiques de les lesions inflamatòries. Descripció i característiques de les lesions tumorals

16. Descripció anatòmica i bases fisiològiques de l'aparell urinari: ronyó i vies urinàries. Fisiologia renal. Proves per avaluar la funció renal. Anàlisi química bàsic de l'orina. Estudi del sediment urinari.

17. Anàlisi i descripció de les tècniques de separació de molècules. Centrifugació. Electroforesi. Cromatografia: tipus, aplicacions, equips i operacions per a la separació cromatogràfica. Criteris per a l'elecció de la tècnica de separació.

18. Anàlisi i descripció dels mètodes de mesurament òptica. Fotometria. Espectrofotometria. Turbidimetria i nefelometria.

19. Anàlisi i descripció de les tècniques d'anàlisi del metabolisme d'hidrats de carboni, lípids i proteïnes. Metabolisme hidrocarbonat: determinacions i patrons d'alteració hidrocarbonada. Metabolisme lipídic: determinacions i patrons d'alteració lipídica. Metabolisme proteic: determinacions i patrons d'alteració proteica.

20. Fonamentació física dels fenòmens radioactius i de les radiacions aplicades a les instal·lacions sanitàries. Estructura atòmica de la matèria. Interacció de les radiacions ionitzants amb la matèria. Magnituds i unitats radiològiques. Principis de Medicina Nuclear: radionúclids i radiotraçadors. Equips per a l'obtenció d'imatges produïdes per diferents tipus de radiacions. Aplicacions clíniques.

21. Radiacions. Tipus de radiacions. Fonts emissores de radiació. Importància de les radiacions en l'epidemiologia de les malalties produïdes per les mateixes. Contaminació produïda per radiacions. Nivells màxims d'emissió permesos. Descripció d'equips, unitats de mesura i límits d'exposició

22. Biofarmacia i Farmacocinètica. Sèrie LADME. Concepte i determinació de biodisponibilitat. Monitorització de fàrmacs: principis bàsics i aplicacions. Vies d'administració de medicaments. Formes farmacèutiques. Tipus i normes de preparació.

23. Alimentació, nutrició i dietètica: aspectes històrics i socials. Anatomofisiologia de la ingestió, digestió i absorció d'aliments. Alimentació i salut: necessitats nutritives i ingestes recomanades. Descripció de les dislipèmies: tipus de dislipèmies. Factors de risc associats. Pla d'alimentació

24. La pell. Característiques i propietats. Anatomia i fisiologia. Funcions. Tumors cutanis benignes. Protocol per a la detecció i tractament dels tumors benignes. Nevus. Adenomes sebacis i sudoríparos. Quists sebacis. Quists epidèrmics. Envelliment cutani. Transformació dels teixits cutanis en funció de l'edat de l'individu. Manifestacions: descripció, prevenció i tractament estètic. Cel·lulitis: causes, tipus, detecció i tractament

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies