Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

Máster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària per la Universitat de València

Requisits per a l'accés a l'especialitat de FP-Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 

Poden accedir a aquesta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseisquen la titulació de Grau (Llicenciatura o Diplomatura) en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Comunicació Audiovisual, Periodisme, CC. de la Informació, Biblioteconomia-Documentació, Mestre, Educació Social, Treball Social, Sociologia, Antropologia Social i Cultural, Humanitats, Publicitat i Relacions públiques, Criminologia, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública.

Aquells / es estudiants que no acrediten haver cursat alguna de les titulacions esmentades hauran de superar una prova que confirme el seu domini -a nivell de grau universitari- de les competències relatives a aquesta especialitat. La prova versarà sobre els continguts que s'inclouen en el següent temari.

 Temari per a la prova d’accés a l’especialitat de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

1. La realitat social. Àmbits de la intervenció social. Evolució i models de la Intervenció. Els Servicis Socioculturals i a la Comunitat. Aspectes actitudinals de la intervenció.

2. La investigació social: avaluació dels grups i dels contextos socials. Tècniques per a la recollida de dades. Tècniques d'anàlisi. Elaboració de conclusions.

3. Etapes del desenrotllament humà: infància, adolescència, maduresa i senectut. Implicacions des de la perspectiva educativa i social: projectes, institucions i Associacions.

4. La intervenció social. La intervenció en integració i marginació social: Concepte i teories. Marc històric.

5. L'Animació Sociocultural: naixement i evolució. Concepte d'Animació Sociocultural, objectius i funcions. Animació Sociocultural i valors. Altres conceptes pròxims: educació permanent, educació formal i no formal, educació informal i educació d'adults. L'Animació Sociocultural a Espanya i en la Unió Europea.

6. L'Animador Sociocultural. Àmbit professional i tipus. Funcions, valors, Capacitats i actituds. El seu rol en la intervenció de programes Socioculturals. Els recursos en l'Animació Sociocultural: anàlisi i organització. Recursos de la comunitat i la seua utilitat en el camp de l'Animació cultural: etnogràfics, històrics, econòmics, culturals, ecològics i geogràfics.

7. L'educació en valors com a eix metodològic en la intervenció social i educativa en el ser humà (educació moral i cívica, educació per a la igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, educació ambiental, educació per a la salut, educació sexual, educació viària i educació del consumidor).

8. Oci i temps lliure. Característiques de l'oci en la societat actual. Implicacions en el desenrotllament social. Necessitats i demandes socials. Criteris pedagògics de les activitats socioeducatives i de temps lliure. Atenció a col·lectius amb dificultats especials: ajudes tècniques, ajust de programes, tècniques i activitats.

9. Procés de planificació: nivells de concreció (pla, programa i projecte) i fases. Elaboració de programes: models, tipus i elements. El projecte com a eix de la intervenció: fases i característiques. Elaboració de projectes d'oci i temps lliure.

10. El procés avaluador: fases, agents, problemes habituals. Estratègies d’ Avaluació: tècniques i instruments; classificació, descripció i pautes d'aplicació. Metodologia d'investigació-acció. Avaluació en oci i temps lliure.

11. Tècniques i mètodes d'animació en el camp d'oci i temps lliure. Organització d'activitats socioeducatives i de temps lliure. Valor social, relacional i afectiu del joc. Classificació dels jocs. Aplicació sociocultural del joc. Ludoteca: organització i criteris de selecció de materials.

12. El grup: concepte i tipus. Repartiment de funcions en el grup: els rols. Dinàmica grupal: concepte i tècniques aplicables en l'àmbit de l'Animació. Estil de dirección. Tipologia grupal. La comunicació en els grups.

13. Intervenció comunitària: concepte. Estructura i organització comunitària en la societat actual. Àmbits d'intervenció comunitària. L'associacionisme.

Intervenció cultural: concepte i àmbits. Els mitjans de comunicació social: premsa ràdio, cine i televisió. L'impacte de la Imatge. Influència de la televisió, el cine i la publicitat: alfabetització icònica.

14. Organismes internacionals per a la cooperació. Programes de la Va unir Europea relacionats amb l'acció social. Organitzacions No Governamentals: característiques. Voluntariat social.

15. Els drets del xiquet. Marc legal. La infància en situació de risc social. Indicadors de risc. Indicadors del maltractament infantil. Servicis especialitzats dins d'una política de benestar social: adopció i acolliment familiar, centres d'acollida i intervenció amb els famílies.

16. L'escola Infantil en el Sistema Educatiu Espanyol. Marc legal. Característiques generals, finalitats, estructura curricular i àrees d'aprenentatge. L'atenció a la diversitat en els centres infantils. Factors de diversitat en la Infància. Les necessitats educatives especials. La integració escolar: objectius i Recursos. Col·laboració centre-família-altres agents externs.

17. El joc infantil, eix metodològic de la intervenció en 0-6 anys. Teories del joc. Característiques i classificacions. Joc i treball. Joc i desenrotllament. L'observació en el joc infantil: procediments i instruments. El rol de l'adult en el joc. Criteris de selecció dels jocs. El joc en els projectes recreatius infantils: excursions, festes, colònies, campaments i altres. Els joguets com a recurs didàctic: anàlisi i valoració del joguet. Criteris de selecció i classificació de joguets. Adequació joguet-edat. Equipaments de joc en l'exterior. Normes de seguretat dels joguets. Els joguets i l'educació per al consum.

18. Inserció ocupacional: concepte. Marc legal. Respostes del món laboral i Formatiu en la societat actual. Sectors amb especial dificultat: menors, Marginació, dones i discapacitats. Els valors i les actituds en el món laboral. Iniciatives, programes i projectes actuals.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies