Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

 

CRITERIS D'ACCÉS I ADMISSIÓ  AL MÀSTER DE SECUNDÀRIA PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

En les condicions d'accés al Màster es tindrà en compte el que estableix l'article 16 de Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Així, per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir les persones titulades de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster. D'altra banda, i tal com s'estableix en l'article 17.1 de Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, els estudiants podran ser admesos a un màster d'acord amb els requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguen propis del títol de màster universitari o establisca la universitat. El Màster Universitari que habilita per a l'exercici de les professions de Professor / a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional, i Ensenyament d'Idiomes és una titulació regulada per l'Ordre ECI / 3858/2007, de 27 de desembre. L'apartat 4.2 d'aquesta Ordre estableix les següents condicions d'accés a l'màster:

- L'acreditació de el domini de les competències relatives a l'especialització que es desitge cursar, mitjançant la realització d'una prova dissenyada a l'efecte per les Universitats, de la qual quedaran exemptes aquelles persones que estiguen en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponguen amb l’especialització triada.

- Així mateix, s'ha d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent a el nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació Núm R (98) 6 de Comitè de Ministres dels Estats Membres de 17 d'octubre de 2000. Per a l'acreditació de el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües s'aplicarà la Taula d'equivalències que en cada moment haja estat aprovada pel Consell de Govern i, per tant, en vigor a la Universitat de València.                              (https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C81.pdf).

 

Així, el caràcter professional d'aquesta titulació i la normativa que la regula, fan necessària una connexió entre la titulació cursada per l'estudiant i l'especialitat triada, d'on es deriva que puguen existir titulacions universitàries que permeten l'accés directe i amb prioritat preferent a cada especialitat, altres que permeten l'accés directe, però amb menor prioritat a cada especialitat i, finalment, titulacions que no permeten l'accés de forma directa a l'especialitat. Per a això, a l'hora de definir els criteris d'accés al màster, és important tenir en compte el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

 

La configuració bilingüe de el sistema educatiu valencià determina l'exigència que els futurs docents tinguen una adequada capacitació en les nostres dues llengües oficials. Així, per obtenir el títol de màster es requereix l'acreditació, a la seua finalització, de les competències lingüístiques en català / valencià, almenys en el seu nivell C1.

Els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, la llengua materna siga diferent del castellà hauran també acreditar per a l'obtenció de l'títol el nivell C1 de castellà.

La Universitat informarà i posarà al servei de l'estudiantat dels mitjans i serveis de què disposa perquè puguen obtenir aquesta acreditació abans de finalitzar el màster.

 

REQUISITS D'ACCÉS A CADA ESPECIALITATS DEL MÁSTER

 

En base a l'anterior, per a l'accés a cadascuna de les especialitats del Màster en Professor / a d'Educació Secundària a la Universitat de València s'estableixen els següents nivells de priorització de titulacions:

Nivell de 

Prioritat 1

Titulacions que permeten l'accés directe, i de forma preferent, a cada especialitat.

Nivell de 

Prioritat 2

Titulacions que permeten l'accés directe a cada especialitat, només en el cas que l'oferta siga superior a la demanda existent de les titulacions preferents.

Nivell de 

Prioritat 3

Titulacions que permeten l'accés a cada especialitat, només en el cas que l'oferta siga superior a la demanda existent de les titulacions de les anteriors prioritats, i sempre mitjançant prova d'accés

 

Les sol·licituds s'ordenaran d'acord amb la prioritat de la titulació d'accés. En cas de ser major l'oferta que la demanda de titulacions de prioritat 1 es podran completar les places restants amb estudiants de titulacions de prioritat 2 i, cas de seguir sent major l'oferta que la demanda de titulacions de prioritat 1 i prioritat 2, les places restants es podran completar amb estudiants de titulacions de prioritat 3 que hagen superat la prova d'accés.

La prova d'accés serà única per a cada especialitat. Estarà dissenyada per acreditar el domini dels coneixements disciplinars propis de l'especialitat de màster que es vol cursar i versarà sobre els continguts de les matèries pròpies de cadascuna d'elles. 

 

Les titulacions de cada nivell de prioritat per a cada especialitat del màster són les següents:

 

ESPECIALITAT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

 

Prioritat 1

 • Biologia
 • Bioquímica i Ciències Biomèdiques
 • Biotecnologia
 • Ciències Ambientals
 • Geologia
 • Enginyeria Geològica

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Ciències de la Mar
 • Farmàcia
 • Enginyeria Agrònoma
 • Enginyeria forestal
 • Medicina
 • Odontologia
 • Veterinària

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències o ciències  de la salut, amb realització de prova d'accés.

 

 

ESPECIALITAT DE DIBUIX

 

Prioritat 1

 • Arquitectura
 • Arquitectura Tècnica
 • Belles arts
 • Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
 • Disseny i Tecnologies Creatives

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Conservació i Restauració
 • Història de l'Art
 • Enginyeria Industrial
 • Enginyeria Civil
 • Enginyeria d'Obres Públiques
 • Altres títols de disseny equivalents al grau

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació, amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT D'ECONOMIA

 

Prioritat 1

 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia
 • Finances i Comptabilitat
 • Intel·ligència i Analítica de Negocis
 • Negocis Internacionals
 • Turisme

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Ciències Actuarials
 • Comerç i Màrqueting
 • Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
 • Dret
 • Enginyeria d'Organització Industrial
 • Relacions Laborals i Recursos Humans
 • Sociologia

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura, amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT D'EDUCACIÓ FÍSICA

 

Prioritat 1

 • Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Mestre/a en Educació Primària, menció en especialista en Educació Física
 • Títol superior de Dansa

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Altres titulacions amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE FILOSOFIA

 

Prioritat 1

 • Filosofia

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Humanitats
 • Història
 • Antropologia
 • Sociologia

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació d'humanitats o ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE FÍSICA I QUÍMICA

 

Prioritat 1

 • Física
 • Química
 • Enginyeria Química

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Bioquímica i Ciències Biomèdiques
 • Biotecnologia
 • Farmàcia
 • Enginyeries:
  • Elèctrica
  • Electrònica
  • Mecànica
  • de Materials
  • de l'Energia

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura, amb realització de prova d'accés de física, de química, o d'ambdues, depenent de la titulació cursada

 

 

ESPECIALITAT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

 

Prioritat 1

 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Dret
 • Relacions Laborals i Recursos Humans

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
 • Criminologia
 • Comerç i Màrqueting
 • Economia
 • Finances i Comptabilitat
 • Gestió i Administració Pública
 • Enginyeria d'Organització Industrial
 • Psicologia
 • Sociologia

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

 

Prioritat 1

 • Arqueologia
 • Geografia i Medi Ambient
 • Història
 • Història de l'Art

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Humanitats

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació d'humanitats o ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

 

Prioritat 1

 • Estudis Hispànics (Filologia Hispànica)

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Llengües Modernes i les seues Literatures, amb minor en Estudis Hispànics.
 • Altres filologies, amb minor en Estudis Hispànics.

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació d'humanitats o ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE LLEGUNA CATALANA (VALENCIÀ) I LA SEUA LITERATURA

 

Prioritat 1

 • Filologia Catalana

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Altres filologies, amb minor en Filologia Catalana
 • Llengües Modernes i les seues Literatures, amb minor en Filologia Catalana

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació d'humanitats o ciències socials i jurídiques, amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA  (ANGLÉS, FRANCÉS, ALEMANY)

 

Prioritat 1

 • Filologia Corresponent
 • Llengües Modernes i les seues Literatures, amb maior en llengua corresponent.
 • Traducció i Mediació Interlingüística, amb llengua B corresponent.

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Altres filologies, amb minor en llengua corresponent.
 • Llengües Modernes i les seues Literatures, amb minor en llengua corresponent.
 • Traducció i Mediació Interlingüística, amb llengua C corresponent
 • Mestre/a en Educació Primària, menció en especialista en la llengua estrangera corresponent.

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

No hi ha altres opcions d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE LLENGÜES I CULTURES CLÀSSIQUES: GREC I LLATÍ

 

Prioritat 1

 • Filologia Clàssica

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Altres filologies, amb minor en Filologia Clàssica

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

No hi ha altres opcions d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE MATEMÀTIQUES

 

Prioritat 1

 • Matemàtiques
 • Matemàtica Computacional
 • Estadística
 • Física

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Ciència de Dades
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Multimèdia

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació d'arquitectura, enginyeria, ciències o ciències socials, amb realització de prova d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE MÚSICA

 

Prioritat 1

 • Títol Superior de Música
 • Història i Ciències de la Música
 • Musicologia

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Maestre/a en Educació Primària, menció en especialista en Educació Musical
 • Titulacions equivalents al títol Superior de Música

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Graduat universitari més grau professional de Música

 

 

ESPECIALITAT D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

 

Prioritat 1

 • Pedagogia
 • Psicologia
 • Psicopedagogia

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Educació Social

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

No hi ha altres opcions d'accés

 

 

ESPECIALITAT DE TECNOLOGIA I PROCESSOS INDUSTRIALS

 

Prioritat 1

 • Arquitectura
 • Enginyeria (totes)

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Biotecnologia
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Física

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències, amb realització de prova d'accés

 

 

ÀREA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: EMPRESA, COMERÇ I TURISME

 

Prioritat 1

 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Comerç i Màrqueting
 • Finances i Comptabilitat
 • Intel·ligència i Analítica de Negocis
 • Negocis Internacionals
 • Turisme

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Dret
 • Economia
 • Geografia i Medi Ambient
 • Enginyeria d'Organització Industrial
 • Relacions Laborals i Recursos Humans

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències socials, amb realització de prova d'accés

 

 

ÁREA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: ESPECIALITATS BIOSANITÀRIES

 

Prioritat 1

 • Biologia
 • Bioquímica i Ciències Biomèdiques
 • Biotecnologia
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Infermeria
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Medicina
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Odontologia
 • Òptica i Optometria
 • Veterinària

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Logopèdia
 • Podologia
 • Psicologia
 • Química

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències o ciències de la salut, amb realització de prova d'accés

 

 

ÀREA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: ESPECIALITATS D'INFORMÀTICA I SISTEMES ELECTRÒNICS

(NO OFERTADA EL CURS ACTUAL)

 

Prioritat 1

 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Multimèdia
 • Enginyeria Electrònica
 • Enginyeria de Telecomunicació (totes les seues modalitats)

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Ciència de Dades
 • Qualsevol altra titulació d'enginyeria o arquitectura

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències, amb realització de prova d'accés

 

 

ÀREA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: ESPECIALITAS DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

 

Prioritat 1

 • Antropologia
 • Educació Social
 • Mestre/a en Educació Infantil
 • Mestre/a en Educació Primària
 • Pedagogia
 • Psicologia
 • Psicopedagogia
 • Sociologia
 • Turisme
 • Treball Social

Prioritat 2

(si hi ha places vacants després de prioritat 1)

 • Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
 • Criminologia
 • Comunicació Audiovisual
 • Geografia i Medi Ambient
 • Història
 • Història de l'Art
 • Periodisme
 • Publicitat i Relacions Públiques

Prioritat 3

(si hi ha places vacants després de prioritat 1 i 2)

Qualsevol altra titulació de ciències socials o humanitats, amb realització de prova d'accés

 

La llista anterior es refereix a titulacions de grau, si bé té caràcter extensiu a les llicenciatures, enginyeries, arquitectura, diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectura tècnica de les quals, en el seu cas, deriven. D'altra banda, i com que no existeix un catàleg de titulacions que determine la denominació de les titulacions, la llista anterior s'entén aplicable a titulacions amb diferent denominació, però amb contingut equivalent a les de la taula.

Per a l'admissió a cada especialitat s'aplicarà la priorització de titulacions indicada en els requisits d'accés.

Dins de cada nivell de prioritat de titulacions els estudiants s'ordenaran d'acord amb el seu expedient acadèmic (d'1 a 10).