Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Orgànica Logo del portal

El RD1393/2007 de 29 d'octubre, modificat pel rD 861/2010 de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya, indica que els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de Màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball de Fi de Màster (TFM), que tindrà entre 6 i 30 crèdits, d'acord amb el que establisca el pla d'estudis corresponent.

La normativa de la Universitat de València estableix els següents aspectes:

Concepte

Els treballs de fi de màster consistiran en la realització d'una memòria o projecte sota la supervisió d'un tutor o tutora en la qual es posen de manifest els coneixements i competències adquirides per l'estudiant al llarg de la titulació.
Aquests treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l'estudiant o l'estudianta.
Els treballs haurien de realitzar-se d'acord amb el disposat en la memòria de verificació del títol.
Les Comissions de Coordinació Acadèmica de cada màster podran establir directrius específiques i fixar criteris d'avaluació per a procurar homogeneïtzar l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster

Assignació de projecte i tutor o tutora 

El tema del treball s'establirà de comú acord entre l'estudiant i el seu tutor o tutora. En qualsevol cas, la Comissió de Coordinació Acadèmica organitzarà i garantirà l'assignació de tema i tutor o tutora per a tot el estudiantado matriculat.

Matrícula i convocatòries

La matrícula del treball de fi de màster es realitzarà en el període ordinari d'acord amb el que s'establisca en el calendari acadèmic anual. La matrícula del treball de fi de màster donarà dret a dues convocatòries oficials d'examen en el curs acadèmic.
El treball de fi de màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos períodes de defensa.
  • Per a la primera convocatòria s'estableixen els següents períodes de defensa:
  • Del 1 d'octubre al 30 de novembre;
  • Del 1 de desembre al 31 de gener;
  • Del 1 de febrer al 31 de març;
  • Del 1 d'abril al 31 de maig;
  • Del 1 de juny al 25 de juliol.
  • Per a la segona convocatòria s'estableix un període de defensa:
  • Del 1 al 25 de setembre

Tribunals

Cada Tribunal avaluador estarà integrat per tres membres que seran nomenats per acord de la respectiva Comissió de Coordinació Acadèmica entre professorat dels departaments amb docència en el màster.
Els membres seran doctors, excepte aquelles titulacions que així ho autoritze expressament i de manera justificada la Comissió d'Estudis de Postgrau.
En cap cas, el tutor o tutora del treball de fi de màster podrà formar part del tribunal que s'avalue el treball de l'alumne tutoritzat.
El Tribunal estendrà un acta per cada defensa de treball de fi de màster, en la qual es reflectirà el dia i hora en la qual ha tingut lloc l'acte, la qualificació, així com si ha estat proposat per a matrícula d'honor. Aquest document es farà arribar al centre que custodia els expedients i s'incorporarà a l'expedient de l'alumne.

Dipòsit del treball

En la fase final del pla d'estudis l'estudiant haurà de dipositar el seu treball de fi de màster en la secretaria del centre al que estiga adscrit el màster a l'efecte de gestió administrativa.
Els treballs es presentaran almenys en format electrònic.
El tutor o tutora enviarà al President del Tribunal avaluador amb caràcter previ a la defensa pública del treball de fi de màster un informe sobre el mateix.
Els treballs avaluats positivament formaran part del corpus bibliogràfic de la Universitat de València i a aquest efecte, s'incorporaran al “repositori de continguts digitals Roderic” menge resultat de la producció acadèmica universitària, salvaguardant-se sempre els drets d'autoria i previ consentiment de l'estudiant. A aquests efectes s'habilitarà un procediment per al seu dipòsit electrònic en el repositori.

Defensa

L'estudiant haurà de procedir a la defensa pública del treball de fi de màster davant el corresponent tribunal avaluador en les condicions que establisca la comissió de coordinació acadèmica del màster.
La defensa es realitzarà dins del curs acadèmic en el qual l'alumne s'ha matriculat.

Qualificació

Una vegada realitzada la defensa del TFM, el tribunal es constituirà en comitè qualificador i procediran a la seua qualificació. Es puntuarà numèricament de 0,0 a 10,0, amb un solo decimal. En cas que la puntuació siga igual o superior a 9,0, s'indicarà a més si es proposa la Matrícula d'Honor.

Premi extraordinari de Màster

El Consell de Govern, a proposta de la CCA, pot atorgar anualment premis extraordinaris de màster, a raó d'un per cada trenta titulats o fracció.

Normativa reguladora

Consulteu la normativa relativa al desenvolupament del TFM i de l'adjudicació de premis extraordinaris.