Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

Presentació del mòdul

Aquest mòdul obligatori consta d'una part teòrica i una altra pràctica amb un major pes de la part pràctica en l'avaluació i ofereix els estudiants la base per al processat d'imatges.

En aquesta s'expliquen les característiques del sistemes, sensors i imatges, metadades, formats genèrics i productes de teledetecció, així com tècniques de tractament d'imatges com ara composició, color, ajustaments del contrast, filtres i tècniques de restauració d'imatges. Es presenten els mètodes de correcció geomètrica, radiomètrica i atmosfèrica, distingint els mètodes de correcció d'aquesta última en funció de la regió espectral, així com la correcció dels efectes topogràfics en el domini òptic.També s'expliquen les tècniques per a microones diferenciant-les entre radiòmetres passius i radar.

A més, s'exposen alguns tractaments estadístics per a imatges, com ara l'anàlisi de continuïtat espacial amb variogrames i les tècniques kriging i cokriging.

Les pràctiques s'imparteixen actualment amb el software comercial ENVI, el llenguatge de programació Matlab i el software lliure S-GeMS, a més de Toolboxes de la ESA.

Descripció del mòdul

Nombre de crèdits ECTS: 10

Unitat temporal: Primer semestre

Caràcter: Obligatori

Continguts:
 

 • Pre-processat del senyal
 • Característiques dels sistemes, sensors i imatges
 • Correcció geomètrica, radiomètrica i atmosfèrica
 • Càlcul de magnituds primàries en el sostre de l'atmosfera i en superfície
 • Correcció topogràfica
 • Detecció i eliminació de núvols
 • Tècniques de millora de la imatge, modificació de contrastos, filtres locals, tractament del color
 • Tècniques de restauració
 • Maneig d'aplicacions de tractament digital d'imatges
 • Filtres globals i transformacions a les imatges
 • Filtres morfològics en entorns binaris, escala de grisos i multibanda, transformades espai-freqüencials (Fourier i Gabor), i tractament de textures (anàlisi, síntesi, matrius de co-ocurrència)
 • Segmentació
 • Geoestadística
 • Continuïtat espacial
 • Tècniques d'interpolació
 • Sinèrgia de dades
 • Validació de productes


<< Tornar a Programa i contingut