University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

 

1. Grau en Educació Social

 

Normes Generals des de Cicles Formatius Superiors

Taula de Reconeixements de crèdits Grau Educació Social

Antecedents ...

 

2. Grau en Pedagogia

 

Normes Generals des de Cicles Formatius Superiors

Antecedents ....

 

3. Grau en Filosofia

 

Antecedents ...

 

Important: El reconeixement de les assignatures queda supeditat a l'informe favorable de la CAT (Comissió Acadèmica de la Titulació). Cada expedient s'estudia en el seu conjunt, valorant la millor adequació de les competències i continguts entre les assignatures cursades i les assignatures del grau i d'acord amb allò previst en la normativa de la UV sobre transferència i reconeixements de crèdits (ACGUV 126/2011)

 

Documentació necessària per a sol.licitar el reconeixement d'assignatures:

Per crèdits obtinguts en estudis oficials:

  • Programa o guia docent de les assignatures (no cal si ja existeixen antecedents)
  • Certificat acadèmic oficial (original i fotocòpia)

 

Per experiència professional:

  • Certificat de vida laboral
  • Contracte de treball
  • Memòria de l'empresa amb les funcions realitzades

 

Termini de sol.licitud:

Consulteu la pàgina web (www.uv.es/filoeduc)