University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Education Sciences Logo del portal

 

1. Grau en Educació Social

 

Normes Generals des de Cicles Formatius Superiors i reconeixements especifics del Cicles Formatius.

Taula de Reconeixements de crèdits Grau Educació Social

Antecedents ...

 

2. Grau en Pedagogia

 

Normes Generals des de Cicles Formatius Superiors i Reconeixements especifics del Cicle Formatiu

Antecedents ....

 

3. Grau en Filosofia

 

Antecedents ...

 

Important: El reconeixement de les assignatures queda supeditat a l'informe favorable de la CAT (Comissió Acadèmica de la Titulació). Cada expedient s'estudia en el seu conjunt, valorant la millor adequació de les competències i continguts entre les assignatures cursades i les assignatures del grau i d'acord amb allò previst en la normativa de la UV sobre transferència i reconeixements de crèdits (ACGUV 126/2011)

 

Documentació necessària per a sol.licitar el reconeixement d'assignatures:

Per crèdits obtinguts en estudis oficials:

  • Programa o guia docent de les assignatures (no cal si ja existeixen antecedents)
  • Certificat acadèmic oficial (original i fotocòpia)

 

Per experiència professional:

  • Certificat de vida laboral
  • Contracte de treball
  • Memòria de l'empresa amb les funcions realitzades

 

Termini de sol.licitud:

Consulteu la pàgina web (www.uv.es/filoeduc)