Logo de la Universitat de València Logo Servei de Comptabilitat i Pressupost Logo del portal

Referència Normativa Document(s)
CE 1978

Constitució Espanyola 1978

L 2/2011

Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible

L 47/2003

Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària

L 38/2003

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 3/2011

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

RD 462/2002

Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei

OM 492/2014

Ordre 492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l´àmbit d´aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d´impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic

LCV 1/2015

Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública i del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

LCV 5/2013

Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i Organització de la Generalitat

LCV 10/2010

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

LCV 2/2003

Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.