Logo de la Universitat de València Logo Servei de Comptabilitat i Pressupost Logo del portal

L’activitat econòmica i financera de la Universitat de València es desenvolupa d’acord amb el pressupost d’ingressos i despeses.

Aquest pressupost té un caràcter anual, públic, únic i equilibrat.

El pressupost d’ingressos conté el detall dels recursos de la Universitat de València per al compliment dels seus fins, d’acord amb el desglossament següent:

 • Transferències
 • Preus públics, taxes i drets
 • Rendes per activitats universitàries
 • Altres ingressos

Els remanents de tresoreria i les compensacions per exempcions i deduccions en matèria de preus públics i altres drets

 1. L’estat de despeses del pressupost es classifica atenent la separació entre despeses corrents i inversions. En el mateix figuren:
 2. L’import dels deutes exigibles
 3. Les càrregues del patrimoni
 4. Els interessos endeutats
 5. Les indemnitzacions i els costs que en deriven
 6. L’increment de patrimoni propi
 7. Les obres i les instal·lacions que s’han de realitzar amb càrrec a aquest pressupost
 8. L’adquisició de material científic i equipament en general
 9. El finançament dels serveis docents, d’investigació, generals, auxiliars i comunitaris
 10. Es despeses de personal
 11. Les transferències i les ajudes de la institució a les fundacions, patronats i altres entitats jurídiques i mercantils en què la Universitat participe

El Claustre de la Universitat, màxim òrgan de representació de la comunitat universitària té, entre les seues funcions, l’aprovació de les línies generals de la proposta de pressupost.

El projecte de pressupost és elaborat pel gerent o gerenta en funció dels objectius i les prioritats establerts pels òrgans de la Universitat, tenint en compte les peticions dels departaments, instituts universitaris d’investigació, centres, serveis i altres estructures, d’acord amb llurs necessitats.

El Consell de Govern aprova el projecte de pressupost i remet al Consell Social aquest acord.
Correspon al Consell Social l’aprovació i liquidació del pressupost, segons  allò establert per la legislació vigent i els Estatuts de la Universitat.

La Universitat estableix per a cada exercici pressupostari les normes d’execució del pressupost d’acord amb allò que disposa la Generalitat Valenciana.

Així mateix, la Universitat de València compta  amb un sistema de supervisió i control dels actes de contingut econòmic. El control intern de les despeses i inversions correspon a un òrgan tècnic, l’Oficina de Control Intern, que exerceix les seues funcions amb independència, emprant tècniques d’auditoria, segons disposa l’article 216 dels Estatuts de la Universitat.

Els comptes anuals de la Universitat de València estan sotmesos a l’informe de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, organisme al qual correspon l’auditoria dels comptes anuals de la institució, i al control de la Sindicatura de Comptes, òrgan al qual correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera del sector públic valencià i, per tant, la fiscalització de l’activitat de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana.