Logo de la Universitat de València Logo Servei de Comptabilitat i Pressupost Logo del portal

Carta de serveis

 El Servei de Comptabilitat i Pressupost desenvolupa diverses funcions en les àrees següents:

Presssupost

 • Elaboració del pressupost de la Universitat i del Reglament d'Execució Pressupostària.
 • Gestió de les modificacions pressupostàries.
 • Registre de convenis i contractes amb transcendència econòmica.
 • Alta de claus específiques en el pressupost.
 • Comunicació d'incorporacions de crèdit a les unitats de gestió.

Comptabilitat

 • Comptabilització de totes les operacions amb transcendència econòmica en el sistema d'informació comptable (SICUV) no descentralitzades en les unitats de gestió:
  • Crèdits inicials i modificacions pressupostàries
  • Compensacions internes i traspassos de crèdit
  • Operacions del pressupost d'ingressos
  • Despeses de capítols pressupostaris 1, 3, 4, 8 i 9
  • Pagaments centralitzats
  • Despeses amb pagaments a l'estranger
  • Despeses i ingressos de congressos i jornades amb comptes bancaris autoritzades
  • Rectificació d'operacions comptables de les unitats de gestió
  • Operacions de pressupostos tancats
  • Operacions extrapressupostàries
  • Operacions de tresoreria
  • Operacions d'endeutament
  • Operacions de comptabilitat financera
 • Manteniment i actualització del sistema d'informació comptable, SICUV
 • Atenció a consultes d'usuaris interns i externs

Gestió Economica

 • Gestió de despeses centralitzats:
  • Despeses de correus i altres
  • Despeses de gratificacions per assistències a Tribunals de Proves d'Accés
  • Despeses per transferències i  subvencions concedides per la Universitat de gestió centralitzada
  • Comunicació d'embargaments

Tresoreria

 • Gestió i coordinació de la tresoreria de la Universitat:
  • Control i gestió administrativa dels comptes bancaris
  • Programació d'ingressos i pagaments i inversió d'excedents temporals de tresoreria
  • Coordinació de les caixes fixes descentralitzades
  • Gestió dels comptes autoritzats per a l'organització de congressos, cursos i jornades
 • Gestió de pagaments:
  • Pagaments centralitzats a proposta de les unitats de gestió
  • Pagaments a l'estranger
  • Pagaments a justificar
  • Tramitació d'endossos
  • Devolucions d'ingressos
 • Gestió d'ingressos
  • Identificació de cobraments per transferència i ingrés de xecs en bancs
  • Facturació a tercers a petició de les unitats de gestió que no compten amb un sistema propi de gestió d'ingressos
  •  Reclamacions de cobraments en coordinació amb els serveis de la Universitat
 • Gestió d'operacions d'endeutament

Informació Economico-Financiera i Pressupostària

 • Elaboració dels comptes anuals i rendició davant dels òrgans de control.
 • Atenció a entitats auditores dels comptes anuals, facilitant informació i coordinant la de la resta d'unitats de gestió de la Universitat. Elaboració de les al·legacions als informes.
 • Elaboració d'informació economico-financera i pressupostària per als òrgans de govern.
 • Elaboració d'informació economico-financera i pressupostària per a entitats externes (Conselleries d'Economia i Universitats, Intervenció General de Generalitat Valenciana, Ministeri d'Economia, CRUE, etc.) i per a usuaris interns.
 • Elaboració de normes de procediments de gestió econòmica de la Universitat, per a una adequada i eficient gestió dels recursos públics.
 • Atenció a consultes d'usuaris interns i externs

Inventari Patrimonial

Manteniment de l'inventari de béns de l'immobilitzat material i immaterial, en col·laboració amb les unitats de gestió, revisió de les altes de les unitats de gestió, gestió de la resta d'operacions (baixes i reclassificacions), i presentació de l'inventari al 31 de desembre davant del Consell Social.

Fiscalitat

Elaboració i presentació de les declaracions fiscals de la Universitat davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i pagament d'impostos i retencions.