Logo de la Universitat de València Logo Servei de Comptabilitat i Pressupost Logo del portal

INFORMACIÓ SOBRE FACTURA ELECTRÒNICA PER ALS PROVEÏDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

1.- Proveïdors obligats a presentar factura electrònica a la Universitat de València

Des de l'1 de gener de 2022, aquells proveïdors de la Universitat de València que siguen Societat Anònima, Societat Limitada o Unions Temporals d'empreses (NIF que comencen per la lletra A, B o U) tenen obligació de presentar les factures d'import superior a 200 euros, IVA exclòs , en format electrònic a través de la plataforma FACe de l'Estat, d'acord amb el que disposa l'article 31.12 del Reglament d'Execució Pressupostària per a 2022 de la Universitat de València i l'article 4 de la Llei 25/2103 d'impuls de la factura electrònica .

La resta de proveïdors (persones físiques, persones jurídiques el NIF de les quals no comence per A, B o U), no estan obligats a presentar factura electrònica, però poden fer-ho voluntàriament.

De manera transitòria, la UV eximeix de l'obligació de presentar factura electrònica per a les despeses tramitades a través de caixa fixa i per a les entitats no residents a Espanya.

Només s'acceptaran les factures electròniques que siguen enviades a través de la plataforma FACe de l'Administració General de l'Estat, o altres compatibles amb aquesta, per a la qual cosa cal obtenir un certificat electrònic vàlid emès per autoritats certificadores com la Generalitat Valenciana, Agència Tributària o Seguretat Social.

Es recomana l'emissió de factura electrònica encara que no hi haja obligació, pels avantatges quant a la major rapidesa i seguretat en la tramitació i a la possibilitat de consultar el seu estat a FACe.

Un cop enviada una factura electrònica, no s'ha d'enviar en paper.

Per a més informació sobre la signatura electrònica, consulteu els següents enllaços:

 

2.- Dades obligatòries d'identificació a la factura electrònica, identificació de la unitat tramitadora, persona de contacte, codi comptable i la referència del contracte

És obligatori que a la factura electrònica enviada a la Universitat apareguen les dades següents:

 • Oficina comptable
  • Codi. DIR3: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 • Òrgan gestor
  • ​Codi. DIR3: U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 • Unitat tramitadora
  • ​Codi. DIR3: U018#####  Departament, institut, servei,… 

Consulta descàrrega dels codis DIR3 de la UV

És important que la comanda es reba mitjançant el model d'encàrrec oficial de la UV, que recull totes les dades anteriors i permet la tramitació ràpida del pagament.

Cada codi DIR3 té assignat un correu electrònic de la Unitat de Gestió que tramitarà la seua factura al qual podeu adreçar-vos per consultar sobre les dades a incloure-hi per a la seua correcta recepció.

Per a qualsevol consulta general sobre facturació electrònica podeu escriure a la nostra adreça de correu facturaelectronica@uv.es indicant dades de contacte i descripció del problema.

 

3.- Programa informàtic gratuït FACTURAe per emetre factura electrònica a la Universitat (Substituït per una nova aplicació on-line Mifactura e: https://mifacturae.face.gob.es)

Si no disposeu d'una aplicació informàtica de facturació electrònica que emeta i envie factures a la plataforma FACe es pot utilitzar la que el Ministeri posa a disposició dels proveïdors a la pàgina d'informació sobre la factura electrònica FACTURAe.

 • Descàrrega del programa del Ministeri.
 • Manual d´ús del programa elaborat pel Servei de Comptabilitat de la Universitat de València, basat en la nostra pròpia experiencia.
 • Tutorial del programa gratuït (elaborat per EasyMach)
 • Per a qualsevol dubte sobre l'ús de facturae en l'enviament de factures electròniques a la Universitat de València podeu escriure a la nostra adreça de correu electrònic facturaelectronica@uv.es indicant el número de telèfon de contacte i el problema.

 

4.- Dades obligatòries d'identificació del proveïdor a l'aplicació FACTURAe

A les pantalles de l'aplicació Facturae, els camps on s'han d'incloure les dades obligatòries d'identificació del proveïdor són les següents:

Dades Generals Factura - Receptor

Pestanya General

Nom del receptor:  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Id. Fiscal:  Q4618001D

Raó social:  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Nom comercial: Departament ## UV/ Facultat ## UV /Servei ## UV…

Pestanya direcció

Adreça, Códi Postal, Població i Província del departament/facultat/servei…

Pestanya FACe

Òrgan Gestor  U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Unitat tramitadora U01800###  Departament/Facultat/Servei…

Oficina Comptable U01800001 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

5.- Altres ajudes proporcionades pel Ministeri