UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Composició:

 • El vicerector o la vicerectora amb competències en la matèria, que la presideix.
 • El director o la directora del Servei d’Extensió Universitària, que n’és el secretari o la secretària.
 • Dos membres del personal tècnic del Servei d’Extensió Universitària.
 • Un membre del personal docent i investigador de cada facultat o escola.
 • Un membre del personal investigador en formació.
 • Un membre representant dels estudiants i les estudiantes de grau de cada facultat o escola.
 • Cinc representants dels estudiants i les estudiantes del programa universitari per a persones majors La Nau Gran, dels quals un del campus dels Tarongers, un del campus de Burjassot, dos del campus de Blasco Ibáñez, i un representant del programa La Nau Gran: Estudi General. Tots ells triats entre els delegats i les delegades de curs.
 • Un membre del personal d’administració i serveis de cada facultat o escola.

Els membres de la Comissió d'Extensió Universitària seran elegits segons allò que disposen els Reglaments de Règim Intern dels Centres i Serveis respectius.

 

Funcions:

 • Assessorar els òrgans de govern sobre els estudis d’extensió universitària.
 • Proposar, debatre i emetre informes sobre els actuals, així com noves propostes d’estudis, programes i activitats vinculades a l’extensió universitària.
 • Unes altres que la Presidència de la Comissió considere adequades per al bon funcionament dels estudis, els programes i les activitats d’extensió universitària.

 

Aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València en la sessió ordinaria del 19 de desembre de 2017.

ACGUV 326/2017 Reglament de Règim Intern de la Comissió d'Extensió Universitària.