Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2024 PER A LA PRESENTACIÓ PELS DEPARTAMENTS DE PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ I RENOVACIÓ DE PROFESSORAT EMÈRIT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

En aplicació del Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València recentment aprovat pel Consell de Govern (ACGUV 45/2023, de 7 de març), s’obri un termini per tal que els departaments puguen presentar propostes de contractació de professorat emèrit o de renovació dels contractes vigents, les quals es tramitaran i resoldran pel Consell de Govern d’acord amb les disposicions de l’esmentat reglament.

El termini de presentació de propostes serà des de l'1 d'abril fins al 30 d’abril de 2024

1. NOVES CONTRACTACIONS DE PROFESSORAT EMÈRIT

1.1. Els departaments podran presentar propostes per a la contractació com a professorat emèrit de professors o professores adscrits al propi departament que complisquen les següents condicions:

a) Estar en situació de servei actiu en la Universitat de València actualment i jubilar-se el 31 d’agost de 2024 o tindre prevista la jubilació abans de la finalització del curs 2024-25 per haver assolit l’edat màxima legal de jubilació que correspon als funcionaris dels cossos docents universitaris (70 anys). Excepcionalment, es podrà proposar professorat jubilat prèviament a partir dels 65 anys i que haja arribat o arribe durant el curs 2024-25 a l’edat màxima legal de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris, si han concorregut en la jubilació circumstàncies limitants de l’activitat docent i investigadora, les quals s’hauran de justificar i seran valorades per la Comissió de Professorat.

b) Haver prestat almenys vint anys de serveis en la Universitat de València.

c) Tindre reconeguts un total de deu components avaluats positivament per mèrits docents d’investigació o de transferència, o bé el màxim possible de components per aquests mèrits d’acord amb el seu temps d’integració en la universitat i el seu règim de dedicació.

d) No haver estat subjecte a sanció ferma de caràcter administratiu ni condemnat per sentència judicial ferma per delictes relacionats amb l’exercici de les seues funcions durant el període de prestació de serveis a la universitat.

1.2. L’acord del Consell de Departament pel qual es propose la contractació s’haurà d’adoptar en votació secreta i per majoria absoluta dels membres presents, amb el quòrum requerit per a la primera convocatòria del consell. L’acord es fonamentarà en un informe sobre els mèrits docents i investigadors, culturals o científics de la persona proposada, així com dels serveis prestats a la Universitat de València. La proposta inclourà el projecte d'activitats docents, d’investigació i de transferència previstes en aquest reglament que desenvoluparà la persona candidata durant la seua contractació com a professorat emèrit, amb justificació de la seua conveniència per a la Universitat.

1.3. Principals característiques de la contractació (d’acord amb el Reglament del professorat emèrit de la UV): tindrà una durada màxima de tres anys, prorrogable com a màxim per tres anys addicionals. El contracte serà de dedicació a temps parcial de 3 hores, d’acord amb la normativa sobre professorat laboral de les universitats públiques valencianes, amb data d’inici del dia següent a la jubilació. El professorat emèrit s’adscriurà al departament, àrea de coneixement i centre on estiguera adscrit prèviament a la seua jubilació. Tindrà una activitat docent en ensenyaments oficials de 30 hores de docència per curs acadèmic i 30 hores d’atenció tutorial. Aquesta activitat es recollirà en el POD i es dedicarà amb preferència a programes de doctorat, als estudis de postgrau i a seminaris, així com a la tutorització i avaluació de pràctiques curriculars i de treballs de fi de grau i fi de màster. El professorat emèrit pot formar part de grups d'investigació, i participar en els projectes d’investigació en què la convocatòria així ho permeta i en els termes que aquesta continga, així com en activitats referides a contractes per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, en els termes que dispose la llei.

1.4. Les propostes de contractació dels departaments es presentaran per via telemàtica mitjançant la valisa electrònica de la UV, dirigida al Servei de Recursos Humans (PDI), grup destinatari “Professorat emèrit-convocatòria 2024”. S’adjuntarà la següent documentació:

- Acord del Consell de Departament, indicant el resultat de la votació, certificat pel secretari/a.

- Informe sobre els mèrits docents i investigadors, culturals o científics de la persona proposada, així com dels serveis prestats a la Universitat de València.

- Projecte d’activitats docents, d’investigació i de transferència que desenvoluparà la persona candidata durant la seua contractació, amb justificació de la seua conveniència per a la Universitat.

- Conformitat de la persona proposada.

2. RENOVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT EMÈRIT

2.1. Els Departaments podran presentar propostes per a la renovació com a professorat emèrit de professors o professores adscrits al propi departament que finalitzen el seu contracte inicial en el curs 2023-24, prèvia petició del professor o professora emèrit.

2.2. L’acord del Consell de Departament pel qual es propose la renovació s’haurà d’adoptar en votació secreta i per majoria absoluta dels membres presents, amb el quòrum requerit per a la primera convocatòria del Consell. L’acord es fonamentarà en un informe de les activitats desenvolupades durant el període de contractació inicial com a professorat emèrit i de les que té previstes realitzar durant la pròrroga sol·licitada.

2.3. La renovació es farà amb les condicions establertes per a les noves contractacions pel Reglament del professorat emèrit de la UV.

2.4. Les propostes de renovació dels departaments es presentaran per via telemàtica mitjançant la valisa electrònica de la UV, dirigida al Servei de Recursos Humans (PDI), grup destinatari “Professorat emèrit-convocatòria 2024”. S’adjuntarà la següent documentació:

- Acord del Consell de Departament, indicant el resultat de la votació, certificat pel secretari/a.

- Informe de les activitats desenvolupades durant el període de contractació inicial com a professorat emèrit i de les que té previstes realitzar durant la pròrroga sol·licitada.

- Conformitat de la persona proposada.