Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Normativa Sobre Personal Funcionari i Personal Laboral

Referència Normativa Document(s)
RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 2/2015

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

RCV 2023/11712

Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

L 30/1984

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

D 315/1964

Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s´aprova la Llei articulada de Funcionaris Civils de l´Estat.

L 53/1984

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

RD 598/1985

Reial Decret 598/1985, de 30 d´abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l´Administració de l´Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents.

LCV 8/2016

Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes

L 3/2015

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

RD 364/1995

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.

RD 365/1995

Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s´aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l´Administració General de l´Estat.

L 70/1978

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració Pública

RD 1461/1982

Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d´aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració pública

RD 33/1986

Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, de Règim Disciplinari dels Funcionaris Públics.

RD 2669/1998

Reial Decret 2669/1998, d´11 de desembre, pel qual s´aprova el procediment a seguir en matèria de rehabilitació dels funcionaris públics en l´àmbit de l´Administració General de l´Estat

RDL 670/1987

Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de Llei de Classes Passives de l´Estat.

RD 375/2003

Reial Decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s´aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

RDL 8/2015

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

LO 11/1985

Llei Orgànica 11/1985, de 2 d´agost, de Llibertat Sindical.

L 9/1987

Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.