Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

RECONEIXEMENT DE COMPONENTS PER MÈRITS DOCENTS (QUINQUENNIS). CONVOCATÒRIA 2023

IMPORTANT: És necessari sol·licitar la concessió del QUINQUENNI per a l’obtenció d’aquest component retributiu. La petició d’avaluació docent tramesa davant la Unitat de Qualitat no substitueix aquesta sol·licitud.

Requisits de les persones sol·licitants: podrà sol·licitar-lo el professorat funcionari dels cossos docents universitaris, contractat doctor, col·laborador o ajudant doctor de la Universitat de València.

Termini de sol·licitud: des de l'1 fins al 31 de desembre de 2023.

Normativa aplicable:

D’acord amb aquesta normativa:

  1. L’obtenció del Nivell Bàsic d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de València (DOCENTIA), comportarà el reconeixement del Quinquenni, sempre que es faça la sol·licitud de concessió del quinquenni.
  2. Serà computable la docència impartida en universitats públiques mitjançant qualsevol de les figures de professorat universitari previstes en la LOU i la LOSU. En el cas de primera sol·licitud de reconeixement de quinquenni serà també computable el temps de gaudi d’un programa de formació predoctoral de professorat i personal investigador convocat per l’Administració Estatal, Autonòmica u homologat, així com la col·laboració docent realitzada en el marc d’un programa de formació postdoctoral o d’un contracte de personal investigador doctor a càrrec de projectes, convenis i contractes d’investigació en universitats públiques.
  3. La docència impartida a temps parcial i la col·laboració docent en programes postdoctorals o en contractes de personal investigador a càrrec de projectes, convenis i contractes d’investigació en universitats públiques es computarà aplicant-li un coeficient reductor del 0,5.
  4. El components docents que siguen reconeguts tindran efectes econòmics des de l’1 de gener de 2024.
  5. No es pot obtenir un nou component docent quan ja han estat reconeguts sis components, que és el màxim legal.

En cas de primera sol·licitud de reconeixement de quinquenni, si s’ha impartit docència en universitats públiques diferents de la Universitat de València caldrà adjuntar en arxiu pdf la següent documentació:

  •  Certificat de serveis, expedit per la unitat responsable de la gestió de personal, en què conste la categoria, duració i dedicació del contracte.
  •  Certificació de la docència impartida i informe d’avaluació de la mateixa.

Quan la informació disponible/aportada sobre l’avaluació docent resulte incompleta, el Servei de RRHH-PDI, a més de l’informe del departament, requerirà a la persona interessada autoinforme del període docent.

Sol·licituds: es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on es tramitarà i notificarà la resolució de la sol·licitud. No seran admeses a tràmit les sol·licituds presentades fora de termini i les que no s’hagen presentat en seu electrònica mitjançant el formulari habilitat fins al 31 de desembre 2023.

Accés directe a la sol·licitud: s’activarà a partir de l’1 de desembre.

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=PDI_QN

    València, 24 de novembre de 2023

VICERECTORAT D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT