Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

– Convocatòria 2020 -

Sexennis CNEAI - PDI funcionari

 • Convalidacions: D’acord amb la Resolució de 17 de desembre de 2020 de la Secretaria d’Estat d’Universitats, el professorat funcionari dels cossos docents universitaris podrà sol·licitar a l’ANECA la convalidació de les avaluacions positives d'aquells trams d'activitat investigadora que se'ls hagueren reconegut abans d'haver accedit a la funció pública, quan l'esmentat reconeixement s'hagués produït seguint un procediment d'avaluació en què haja intervingut la pròpia ANECA, conforme a les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari i disposicions de desenvolupament. Els formularis per sol·licitar la convalidació estan disponibles a http://www.aneca.es/content/download/15219/187553/file/2020-modelo-solicitud-convalidacion-tramos.docx . Aquest formulari ha de ser presentat obligatòriament per mitjans telemàtics en la següent adreça de registre electrònic. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà el mateix que el de la convocatòria general, i els efectes econòmics, d'1 de gener de l'any següent al de la sol·licitud. 
 • Més informació-ANECA 

Sexennis CNEAI - PDI Contractat Doctor i Col·laborador

Important La sol·licitud i la documentació justificativa s’enviarà a la CNEAI a través de la seu electrònica d’ANECA, no obstant això, en haver-se convocat pel Rectorat, cal imprimir el formulari de sol·licitud, REGISTRAR-LO d’entrada en qualssevol de les oficines de registre de la UV i DIRIGIR-LO al Rectorat de la UV.

           ​            Sexennis AVAP- Professorat Ajudant Doctor i personal Investigador Doctor Indefinit

 • ConvocatòriaResolució del Rectorat de 17 de desembre de 2020 per la que s’aprova la convocatòria d’avaluació per l’AVAP de l’activitat investigadora del professorat Ajudant Doctor i personal Investigador Doctor Indefinit.
 • Resolució de 30 d’octubre de 2020, de la CNEAI por la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cada camp d’avaluació.
 • Requisits de les persones sol·licitants: Estar, en data 31/12/2020, contractat i en actiu a la Universitat de València en alguna de les següents categories:
  • Professorat Ajudant Doctor
  • Personal Investigador Doctor indefinit
 • Termini: des del 11 de gener fins al 31 de gener de 2021.
 • Sol·licituds: es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV
 • Accés directe a la sol·licitud(accessible a partir de l’11 de gener de 2021)