Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA (SEXENNIS)

– Convocatòria 2022 -

Sexennis ANECA- PDI funcionari

​     ►Correcció d'errors de la convocatòria: BOE 12 de gener de 2023

Convocatòria: Resolució de 23 de desembre de 2022 de la Secretaria General d’Universitats, per la que s’aprova la convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora (BOE de 05/01/2023 )

► Resolució de 21 de novembre de 2022 de la CNEAI por la que es publiquen els criteris específics aprovats per a cada camp d’avaluaci (BOE 21/12/2022).     

Convalidacions: D’acord amb la Resolució de 23 de desembre de 2022 de la Secretaria General d’Universitats, el professorat funcionari dels cossos docents universitaris podrà sol·licitar a l’ANECA la convalidació de les avaluacions positives d'aquells trams d'activitat investigadora que se'ls hagueren reconegut abans d'haver accedit a la funció pública, quan l'esmentat reconeixement s'hagués produït seguint un procediment d'avaluació en què haja intervingut la pròpia ANECA, conforme a les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari i disposicions de desenvolupament. Els formularis per sol·licitar la convalidació estan disponibles a  https://aneca.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/1167/ida/3413/ . El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà el mateix que el de la convocatòria general, i els efectes econòmics, d'1 de gener de l'any següent al de la sol·licitud. 

Sexennis avaluats per AVAP: En cas de primera avaluació davant l’ANECA, i en el supòsit de tindre sexennis avaluats per l’AVAP, cal sotmetre a l’agència nacional tota l’activitat investigadora realitzada, tot i que haja estat avaluada per l’AVAP, ja que l’ANECA no convalida els sexennis AVAP.

►TERMINI: des del 16 de gener fins al 6 de febrer de 2023.

►Seu electrònica d’ANECA: https://aneca.sede.gob.es/

Més informació i instruccions en ANECA-CNEAI 

Sexennis ANECA- PDI Contractat 

ConvocatòriaResolució de 23 de desembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la convocatòria d’avaluació per l’ANECA de l’activitat investigadora de determinades categories del professorat i del personal investigador doctor contractat.

Resolució de 21 de novembre de 2022 de la CNEAI por la que es publiquen els criteris específics aprovats per a cada camp d’avaluació.

D’acord amb la convocatòria, la presentació de la sol·licitud requereix obligatòriament la realització de dos tràmits telemàtics:

  1. el primer, davant la Universitat de València: seguint les instruccions indicades en la convocatòria, mitjançant el formulari electrònic d’instància interna accessible en el següent enllaç  https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/PERS2UNIT
  2. el segon mitjançant la seu electrònica d’ANECA: https://aneca.sede.gob.es/

Sexennis avaluats per AVAP: En cas de primera avaluació davant l’ANECA, i en el supòsit de tindre sexennis avaluats per l’AVAP, cal sotmetre a l’agència nacional tota l’activitat investigadora realitzada, tot i que haja estat avaluada per l’AVAP, ja  que l’ANECA no convalida els sexennis AVAP.

Termini: des del 16 de gener fins al 6 de febrer de 2023.

Més informació i instruccions en ANECA-CNEAI