Logo UVDegree in PedagogyFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

1. La Junta de Facultat n’és el màxim òrgan de govern, on es troben representats els seus membres. En formen part el degà o la degana, que la presideix, i un nombre 43 de membres electes distribuïts de la manera següent:

a) 22 en representació del professorat amb vinculació permanent.

b) 3 membres en representació del professorat sense vinculació permanent.

c) 1 membre en representació del personal investigador en formació vinculat als departaments o seccions departamentals adscrits al centre.

d) 13 membres en representació dels estudiants i les estudiantes.

e) 4 membres en representació del personal d’administració i serveis.