Logo UVDegree in PedagogyFaculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

ELECCIONS DEGÀ/DEGANA

25 DE MARÇ DE 2021

 

Convocatòria i calendari electoral

Proclamació provisional candidatures

Proclamació definitiva candidatures

Resultats

 

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE CENTRE (PAS, PDI I PIF)

19 DE NOVEMBRE DE 2020

Convocatòria eleccions

Calendari electoral

Distribució numèrica de representants per col·lectius

Model per a la presentació de candidatura

Proclamació provisional candidatures

Proclamació definitiva candidatures

Composició i ubicació Meses Electorals

Instruccions per al vot anticipat personal

Instruccions per al vot anticipat presentat per a través d'un altra persona

Escrit que l'elector o l'electora ha de fer constar el seu desig d'exercitar el vot

Ha d'anar acompanyat:

  • d'una còpia d'un document oficial acreditatiu de la seua identitat que porte la seua signatura i

  • del document que justifique la situació al·legada, o al·legació d'aquesta quan ja conste a la Universitat.

Proclamació provisional dels resultats

Proclamació definitiva dels resultats

ELECCIONS PER COBRIR UNA VACANT DE PDI DR. AMB VINCULACIÓ PERMANENT AL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT

19 DE NOVEMBRE DE 2020

Convocatòria eleccions

Calendari electoral

Model per a la presentació de candidatura

Proclamació provisional candidatures

Proclamació definitiva candidatures

Composició I ubicació Meses Electorals

Instruccions per al vot anticipat personal

Instruccions per al vot anticipat presentat per a través d'un altra persona

Escrit que l'elector o l'electora ha de fer constar el seu desig d'exercitar el vot

Ha d'anar acompanyat:

  • d'una còpia d'un document oficial acreditatiu de la seua identitat que porte la seua signatura i

  • del document que justifique la situació al·legada, o al·legació d'aquesta quan ja conste a la Universitat.

Proclamació provisional dels resultats

Proclamació definitiva dels resultats