Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió de Campus de Tarongers Logo del portal

Drets

 • Ser tractats amb respecte i deferència.
 • Rebre un tractament no discriminatori i una atenció adaptada a les seues condicions personals, d’acord amb els recursos disponibles.
 • Conèixer la identitat dels responsables i del personal que tramita els procediments que els afecten.
 • Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació de les sol·licituds que hagen cursat.
 • Utilitzar les llengües oficials al territori de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa l’ordenament jurídic.
 • Accedir a la informació pública en els termes establerts en la legislació vigent.
 • Presentar els suggeriments, les queixes i les felicitacions que estimen oportuns en relació amb els serveis prestats per la Unitat de Gestió del Campus de Burjassot en els quals siguen part interessada, per les vies establertes.
 • Qualsevol altre dret que derive de la legislació vigent.

Deures

 • Tractar el personal de la Unitat de Gestió del Campus de Burjassot amb respecte i deferència.
 • Cuidar i usar degudament els béns, els equips, les instal·lacions o el recinte de la Universitat o de les entitats col·laboradores amb aquesta.
 • Respectar el nom dels símbols i emblemes de la Universitat o dels seus òrgans, així com el seu ús degut.
 • Respectar els actes acadèmics de la Universitat, així com els participants en aquests, sense menyscapte del seu lliure exercici d’expressió i manifestació.
 • Presentar la documentació requerida dins el termini previst.
 • Citar la Unitat de Gestió del Campus de Burjassot de la UV com a font en qualsevol document que utilitze informació elaborada per la Unitat de Gestió.
 • Qualsevol altre deure que derive de la legislació vigent.