La Universitat de València (UV) i en concret, les seues unitats (centres, departaments, instituts, entre altres) poden acollir estudiants tant nacionals com internacionals per a fer pràctiques acadèmiques, ja que aquestes constitueixen una activitat formativa que facilita l’aplicació dels coneixements assolits en la seua formació acadèmica i l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals.

Les gestions de l'acceptació de l'estada es duran a terme pel personal que acull en la UV. El personal de la UV que acollisca als estudiants en pràctiques ha de tindre en compte que és aconsellable realitzar una planificació d'aquesta.

Les condicions que regulen els aspectes acadèmics, organitzatius i econòmics per a la realització de pràctiques d´estudiants nacionals i internacionals en unitats de la Universitat de València  s’inclouen en la Instrucció 5/2016.

Per a facilitar el procés de sol·licitud i assegurar que l'estada es realitze d'una manera efectiva és necessari seguir les indicacions que es mostren a continuació.

Instruccions per als estudiants interessats en realitzar un període de pràctiques en la UV

  1. Contactar amb el centre, departament o institut corresponent per a gestionar l'acceptació en la UV: https://links.uv.es/W43YyPM
  2. Llegir detingudament les instruccions de sol·licitud en la Instrucció 5/2016, prestant especial atenció als requisits de l'assegurança.

Instruccions per al personal de la UV responsable de l'acollida de l’estudiant de pràctiques.

  1. Llegir detingudament les indicacions de la Instrucció 5/2016.
  2. Remetre la sol·licitud d'autorització (Annex I) a la Direcció del Centre, Departament, Institut, segons corresponga.
  3. Una vegada l'estada ha sigut autoritzada per l'òrgan competent i abans d'enviar la carta d'acceptació a l’estudiant, sol·licitar-li còpia de la pòlissa d'assegurança que cobrisca els límits establerts en la Instrucció 5/2016.
  4. La persona de la UV responsable de l'estada gestionarà i signarà la documentació relativa a la mateixa (cartes d'acceptació, certificats d'arribada, estada o qualsevol altre document) i realitzarà les gestions necessàries per a sol·licitar l'accés als recursos de la Universitat (biblioteques, instal·lacions, wifi, etc).
  5. Una vegada finalitzada l'estada de pràctiques, la persona acollidora haurà d'enviar el document Formulari Personal Visitant a través del procediment corresponent de la Seu Electrònica a efectes estadístics. (Instruccions per al registre d'investigadors visitants estrangers).

NOTA IMPORTANT: A partir de l'1 de gener de 2024, l'alumnat que realitze pràctiques formatives en qualsevol dependència de la Universitat de València ha d'estar donat d'alta en Seguretat Social. Aquesta obligació s'aplica encara que les pràctiques siguen no remunerades. Més informació en seccionss@uv.es