Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

  1. Es pot presentar a la Universitat de València una tesi doctoral com a compendi de publicacions, sempre que es tinguen en compte els requisits següents, tret de casos excepcionals autoritzats per l’Escola de Doctorat.
  1. El doctorand/a ha de presentar un mínim de tres articles (**veure aclariment), ja publicats o acceptats en revistes indexades en algun index internacional com ara Journal Citation Report (JCR) (WoS) i/o SJR (Scopus) en el cas de Ciències Socials, i ha de ser el primer signant de tots els treballas que presente. En cas contrari, a no ser que en el camp de coneixement de la tesi es faça servir un conveni específic d'ordenació de la signatura dels articles, cal que justifique el seu lloc de signatura. En cas que no es puguen complir el requisits anteriors, cada comissió de coordinación acadèmica del programa de doctorat corresponent determinará, en cada cas, el factor d'impacte que han de tenir les publicacions enels índexs bibliogràfics.
  2. La tesi ha d’incloure un resum global de la temàtica, dels principals resultats i de les conclusions, que justifique l’aportació original de l’autor o autora, redactat en qualsevol de les llengües oficials, amb un mínim de 4000 paraules.
  1. Com a annex s’ha d’incloure una còpia completa dels treballs publicats o admesos per a la seua publicació, en què figuren clarament el nom i la filiació de tots els coautors dels treballs i la referència completa de la revista en què els treballs han sigut publicats o admesos a publicació. En aquest darrer cas, cal adjuntar un justificant de l’admissió i la referència completa de la revista a la qual s’han tramès.
  2. Els requisits addicionals que puga establir a aquest efecte l’Escola de Doctorat.
  1. Per a presentar la sol·licitud de depòsit, a més dels documents que s’especifiquen en l’apartat anterior, cal presentar també els documents següents:
  1. Un escrit del director o la directora de la tesi sobre el factor d’impacte, o categorització de la revista, de les publicacions que es recullen en la tesi doctoral.
  2. En cas que es presenten un o més treballs fets en coautoria, cal aportar un informe dels directors o les directores de la tesi en què s’especifique exhaustivament quina ha sigut la participació del doctorand o la doctoranda en cada article, si algun dels coautors d’algun dels treballs presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per a la realització d’una altra tesi doctoral i, si és el cas, les circumstàncies justificatives que el doctorand o la doctoranda no siga el primer signant d’alguns dels treballs. (Article 8 del Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral)

 

(**) ACORD DE JUNTA PERMANENT 12/12/23_ACLARIMENT REDACCIÓ ART. 8.1.a), REGLAMENT SOBRE DIPÒSIT, AVALUACIÓ I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL