Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Els tutors o tutores de tesis doctorals

 • Una vegada admés i matriculat al programa de doctorat, a tots els doctorands i doctorandes els serà assignat per part de la corresponent comissió acadèmica un tutor o tutora, doctor o doctora amb acreditada experiència investigadora, lligat a la unitat o escola que organitze el programa. En tot cas als alumnes matriculats a la Universitat de València se li assignarà un tutor o tutora de la Universitat de València.
 • Per a ser tutor o tutora d'una tesi doctoral caldrà estar en possessió del títol de Doctor i pertànyer a alguna de les línies d'investigació participants en el programa de doctorat.
 • Correspon al tutor o tutora vetllar per la interacció del doctorand o doctoranda amb la comissió acadèmica i, en particular:
  • Responsabilitzar-se de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda als principis del programa i, si s'escau, de l'escola doctoral.
  • Orientar l'estudiant en l'elecció dels cursos, seminaris o altres activitats no reglades dirigides a la formació investigadora.

La direcció de les tesis doctorals

 • La comissió acadèmica responsable del programa assignarà a cada doctorand o doctoranda, en el termini màxim de tres mesos des de la seua matrícula, un director de tesis doctoral que podrà ser coincident o no amb el tutor o tutora. Aquesta assignació podrà recaure en qualsevol doctor/a, amb experiència investigadora degudament acreditada, amb independència de la Universitat, Centre o institució en la que preste els seus serveis.
 • Una tesi doctoral pot ser codirigida com a màxim per tres doctors o doctores que reunisquen les condicions de l'apartat anterior, prèvia autorització de la comissió acadèmica en els supòsits d'interdisciplinarietat temàtica o programes desenvolupats en col·laboració amb d'altres universitats de l'Estat o internacionals.
 • Cap doctor o doctora de la Universitat de València no podrà dirigir o codirigir més de 10 tesis doctorals alhora.
 • El director o directora podrà renunciar a les tasques de direcció de l'estudiant, mitjançant escrit de renúncia motivat presentat a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que resoldrà la sol·licitud i procedirà al nomenament d'un altre director o directora per continuar el doctorat.
 • La normativa general de la Universitat de València que regule l'activitat del professorat establirà l'equivalència en crèdits de la tutorització i de la direcció de les tesis doctorals.