UVUJIweb del doctorat Logo del portal

  1. Què és la declaració d'equivalència d'un títol estranger de doctor?
  2. Criteris per declarar equivalent un títol estranger de doctor
  3. Sol·licitud i documentació
  4. Tramitació i resolució
  5. Models per descarregar
  1. Què és la declaració d'equivalència d'un títol estranger de Doctor?

Mitjançant la declaració d'equivalència a nivell acadèmic universitari oficial de doctor es reconeix oficialment que la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger és equivalent a la que s'exigeix per a l'obtenció del nivell acadèmic 4 de doctor, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Ensenyament Superior.

  1. Criteris per declarar equivalent un títol estranger de Doctor

Les resolucions de declaració d'equivalència s'adopten després d'examinar la formació adquirida per la persona sol·licitant, tot tenint en compte els criteris següents:

a. L'equiparació entre els nivells acadèmics requerits per a l'accés als estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol o titulació espanyola.

b. La durada del període de formació necessari per a l'obtenció del títol estranger, del qual es pretén obtenir l'equivalència a nivell acadèmic, i les competències que aquesta formació permeta adquirir.

c. L'equiparació entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol o titulació espanyola a què se sol·licita l'equivalència a nivell acadèmic.

  1. Sol·licitud i documentació

El procediment de declaració d'equivalència s'inicia mitjançant sol·licitud de la persona interessada dirigida al Rectorat de la Universitat de València, que té un cost de 166’89 €, el qual s'ha d’abonar prèviament a la presentació de la sol·licitud. Per a realitzar el pagament s'ha de sol·licitar l'emissió del rebut mitjantçant un correu electrònic dirigit a tesis.doctorat@uv.es, al qual s'adjuntarà una còpia del document d'identitat (DNI, NIE o passaport). El justificant de pagament s'enviarà juntament amb la documentació requerida.

La sol·licitud ha d'anar  acompanyada dels documents següents:

a. Acreditació de la identitat i nacionalitat de la persona sol·licitant, mitjançant document expedit per les autoritats competents del país d'origen, o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans espanyols, fotocòpia compulsada del DNI o passaport.

b. Còpia compulsada del títol l'equivalència del qual se sol·licita o de la certificació acreditativa de la seua expedició, acompanyada, si és el cas, de traducció oficial.

c. Còpia compulsada dels títols que li van donar accés a l'obtenció del títol, del qual se sol·licita la declaració, acompanyats, si és el cas, de la traducció oficial corresponent. 

d. Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l'obtenció del títol de doctor/a, acompanyada, si és el cas, de traducció oficial. Hi ha de constar la durada oficial, en anys acadèmics, del programa d'estudis, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna de les assignatures i les qualificacions.

e. Un exemplar de la tesi realitzada, amb indicació dels membres del jurat i de la qualificació obtinguda, acompanyada d'un resum, entre 10 i 40 pàgines, en qualssevol de les llengües oficials quan la tesi no estiga redactada en valencià, espanyol o anglès.

f. Una memòria explicativa de la tesi doctoral, redactada en espanyol o valencià i signada per la persona interessada, en la qual s’ha de fer constar les referències i publicacions a què haja donat lloc.

g. Autorització expressa perquè la Universitat de València puga dirigir-se, si ho considera oportú, a l'autoritat competent expedidora de la documentació presentada per validar-la.

Els documents expedits a l’estranger s’han d’ajustar als requisits següent:

a. Ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracte.

b. Presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si és el cas, mitjançant la postil·la del Conveni de l’Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

  1. Tramitació i resolució

Les resolucions d'equivalència s'adopten després de l’informe motivat de la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat. 

L'informe de la Junta Permanent, que té caràcter preceptiu i vinculant als efectes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha de pronunciar en sentit favorable o desfavorable a la declaració d'equivalència, i ha de ser emès en el termini de tres mesos.

El rector o rectora de la Universitat de València, vista la proposta elevada per la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat, resoldrà la sol·licitud de declaració d'equivalència presentada. 

El termini màxim per notificar la resolució d'aquest procediment és de sis mesos, comptadors a partir de la data en què s’ha presentat la sol·licitud de declaració d'equivalència en el Registre General de la Universitat de València.

  1. Models per descarregar