UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Nota: S'han de descarregar els formularis abans d'emplenar-los.

Guies per als doctorands i doctorandes:

Guies per a les Comissions Acadèmiques:

Formularis d'índole acadèmica:

Formularis per a tràmits administratius:

Premis Extraordinaris: impresos per a emplenar i adjuntar al formulari telemàtic.

Declaració d'equivalència al títol de doctor: