Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

Carrera Investigadora del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València

El personal docent i investigador de la Universitat de València, desenvolupa activitats docents, investigadores, d'innovació i transferència del coneixement i, en el seu cas, de direcció i/o gestió universitària.

D'acord amb la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU), el personal docent i investigador està compost pel professorat dels cossos docents universitaris (funcionaris) i pel professorat laboral.

 • PDI funcionari:
  • Catedràtics/as d'Universitat
  • Professors/as Titulars d'Universitat

* Tenen plena capacitat docent i investigadora.

* Requisits d'accés: títol de doctor/a i acreditació per l'ANECA que habilita per a participar en els concursos d'accés al cos funcionarial corresponent.

* Selecció mitjançant concurs públic.

* Règim de dedicació: Preferentment a temps complet.

 • PDI contractat laboral:
  • Professors/as Ajudants Doctors/as: contracte temporal i dedicació a temps complet. És requisit tenir el títol de doctor/a. Selecció mitjançant concurs públic.
  • Professors/as Permanents Laborals: contracte indefinit, preferentment a temps complet. És requisit tenir el títol de doctor/a i l'acreditació per la ANECA o per l'agència de qualitat de la Comunitat Autònoma. Selecció mitjançant concurs públic.
  • Professors/es Associats/ades: contracte indefinit, a temps parcial, entre professionals de reconeguda competència que acrediten exercir la seva activitat principal fora de l'àmbit acadèmic universitari. Selecció mitjançant concurs públic. Funcions docents.
  • Professors/es Substituts/es: contracte temporal, a temps complet o parcial. Selecció mitjançant concurs públic. Funcions docents.
  • Professors/es Visitants: contracte temporal, amb dedicació a temps complet o parcial, per a personal docent o investigador d'altres universitats i centres de recerca, espanyols o estrangers que puguen contribuir significativament a l'acompliment dels centres universitaris.
  • Professors/es Distingits/des: contracte temporal de docents i investigadors/as, tant espanyols com estrangers, que estiguen desenvolupant la seva carrera acadèmica o investigadora a l'estranger, i l'excel·lència i la contribució del qual científica, tecnològica, humanística o artística, siguen significatives i reconegudes internacionalment. (Recent implantació per la LOSU. Pendent de desenvolupament)
  • Professors/es Emèrits/es: contracte temporal, a temps parcial, entre professorat jubilat de la Universitat que haja prestat serveis destacats en aquesta.