University of Valencia logo Logo University Research Institute of Criminology and Criminal Science Logo del portal

ESTADÍSTICA CRIMINAL I DEL SISTEMA PENAL

Publicacions:

Ricardo Juan

  • Drets fonamentals, recursos d'empara i incidents de nul·litat com a indicadors de la qualitat de la justícia a Espanya: un estudi quantitatiu, Diari La Llei, Núm. 9359, Secció Doctrina, 15 de Febrer de 2019, Editorial *Wolters Kluwer

  • La "litigiosidad” penal espanyola: és fiable l'estadística judicial?, *ReCrim, núm. 1, 2017.

  • Generalització de la segona instància penal i dotació de tribunals: una prospectiva quantitativa i valoració referent a les reformes del Codi Penal i la *LECrim,  Diari La Llei, Núm. 8711, , 26 de Febrer de 2016, Ref. D-86, Editorial LA LLEI.

Links: 

- Estadística judicial CGPJ (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ )

- Memòries de la Fiscalia General de l'Estat  (https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/memorias_fiscalia_general_estado/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwsgozNDBwtjNycnDx8jAwszIAKIoEKDHAARwNU_e4-Fm4Gju6ewU6mHh7Gwa5GUP14FBCwP1w_Cp8VFkEmUAV4nFiQGxphkOmoCADwLz5p/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ )

- Estadístiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/aj/ )

- Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Crime )

- European Sourcebook of Crime and Criminal Justice (http://wp.unil.ch/europeansourcebook/ )

- Comissió Europea per a l'Eficiència de la Justícia (*CEPEJ-*STAT) (https://www.coe.int/en/web/cepej/dynamic-database-of-european-judicial-systems )