Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) Logo del portal

Competències

A l'obtenció del Títol, els estudiants tindran un coneixement especialitzat sobre l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani occidental durant l'Edat Moderna. Així mateix, seran capaços d'explicar les claus d'aqueixa evolució, i de realitzar síntesi sobre els diferents aspectes estudiats en el Màster a partir de documentació històrica.


Estaran capacitats per a plantejar i desenvolupar projectes originals de recerca històrica directa, basada en fonts d'arxiu, i de realitzar síntesi.


D'acord amb la formació adquirida, podran proposar interpretacions de les relacions històriques dels territoris de l'entorn del Mediterrani occidental, que ajuden a entendre l'actual context de creixent connexió humana i econòmica. En el mateix sentit, seran capaços de proporcionar els necessaris referents històrics per a la gestió de la interculturalitat en l'àmbit europeu.