Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) Logo del portal

Requisits d'accés i criteris d'admissió

(Article 16 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010):

"Per a accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster"

Criteris d'Admissió: L'òrgan encarregat de l'admissió dels estudiants és la Comissió Acadèmica del Màster (la composició del qual s'ajustarà en cada universitat participant al que marque la seua normativa). La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'admissió dels estudiants preinscritos en el màster aplicant el següent barem:

"60%: currículum vitae (els alumnes se seleccionaran segons el seu expedient acadèmic i en la seua valoració es tindrà especialment en compte l'haver cursat matèries que relacionades amb contingut del màster); " 40%: valoració, per la citada comissió, dels motius i objectius formatius que han portat a sol·licitar l'admissió en el màster, en relació amb el seu currículum acadèmic o trajectòria professional, expressats en una memòria escrita.

Aquesta memòria ha d'articular-se en dos apartats:

1.- Motius d'elecció del Màster en relació al curriculum presentat (justificació de prioritat respecte a altres Masters; justificació de les matèries cursades en la titulació d'ingrés en relació a l'orientació del Màster; justificació de l'exercici professional amb el Master que se sol·licita;...)

Fins a un 30 % de la valoració total reservada a la Memòria

2.- Objectius formatius que es pretenen aconseguir

  • Formació per a la Recerca (en aquest cas indicar tema o temes d'especial interès)
  • Formació contínua per a l'activitat professional
  • Altres objectius de formació

Fins a un 70% de la valoració total reservada a la Memòria

La formació prèvia més adequada és la que proporcionen els estudis de Grau en Història, Història i Patrimoni i Humanitats: Estudis Interculturals, i uns altres en què la Història Moderna tinga una presència notable en el pla d'estudis. Igual consideració tenen els llicenciats en Humanitats, en Història, en Geografia i Història (secció d'Història) i en Filosofia i Lletres (secció d'Història) dels plans anteriors a la implantació dels estudis de Grau.

Per als titulats d'altres estudis, la Comissió Acadèmica del Màster, després d'analitzar el curriculum vitae del candidat (incloent si escau la realització d'una entrevista personal), determinarà els complements formatius que haurà de superar amb caràcter previ.

Així mateix, i d'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per cent de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.