Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) Logo del portal

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'admissió dels estudiants preinscrits en el màster aplicant el barem següent: " 60%: currículum vitae (els alumnes se seleccionaran segons el seu expedient acadèmic i en la seua valoració es tindrà especialment en compte l'haver cursat matèries que relacionades amb contingut del màster); " 40%: valoració, per l'esmentada comissió, dels motius i objectius formatius que han portat a sol·licitar l'admissió en el màster, en relació amb el seu currículum acadèmic o trajectòria professional, expressats en una memòria escrita.

Esta memòria ha d'articular-se en dos apartats:
1.- Motius d'elecció del Màster en relació al currículum presentat (justificació de prioritat respecte a altres Màsters; justificació de les matèries cursades en la titulació d'ingrés en relació a l'orientació del Màster; justificació de l'exercici professional amb el Màster que se solicita;...) Fins a un 30 % de la valoració total reservada a la Memòria
2.- Objectius formatius que es pretenen aconseguir o Formació per a la Investigació (en este cas indicar tema o temes d'especial interés) o Formació contínua per a l'activitat professional o Altres objectius de formació.

Fins a un 70 % de la valoració total reservada a la Memòria