Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) Logo del portal

Procediment d'Adaptació

La implantació del Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX) implicarà l'extinció del Màster en Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX) . Durant el curs 2014-15, primer any d'implantació del nou màster, no s'impartirà docència dels mòduls: 1) Matèries nuclears, 2) Matèries d'especialització i 3) Itineraris formatius del màster a extingir. Sí es continuarà durant dos cursos (2014-15, i 2015-16) matriculant del mòdul Treball de Fi de Màster.
- Als estudiants del màster que s'extingix que tinguen superats els mòduls Matèries Nuclears i Itineraris Formatius se'ls reconeixerà el Mòdul Bàsic del màster que s'implanta.
- Als estudiants del màster que s'extingix que tinguen superats almenys 15 crèdits del mòdul Matèries d'Especialització se'ls reconeixerà el Mòdul Complementari del màster que s'implanta.
En aquells casos en què s'hagen superat unitats inferiors a les indicades en esta taula, la Comissió de Coordinació Acadèmica resoldrà el reconeixement dels crèdits per mitjà de les equivalències que procedisquen en cada cas, atenent a les particularitats que presente cada expedient, i vetlant per l'interés dels estudiants.