Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

És requisit necessari per accedir al màster en Psicologia General Sanitària la possessió del títol de llicenciat/graduat en Psicologia, i a més, si s’escau, una formació complementària que garantisca que la persona interessada ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Els títols de Graduat en Psicologia i Llicenciats en Psicologia, emesos en l'estat espanyol previs a l'orde CNU/13092018, compten amb els requisits necessaris per a l'accés al Màster en Psicologia General Sanitària, no sent necessària en els mencionats llicenciats i/o graduats l'acreditació de 90 crèdits específicament sanitaris.

Quant a la resta d'estudiants, s'haurà d'acreditar el caràcter sanitari d'estos 90 crèdits ECTS aportant, en la sol·licitud de preinscripció, el corresponent certificat emés pel centre universitari en què hagen sigut cursats.