Universitat de ValènciaServei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

· Manual de la UV al voltant de BIM/REVIT

· Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014

 · Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació​

 · Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat

· Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes

 · DECRET 65/2019, de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics

 · Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

· Reial Decret 390/2021 Certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

· Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.