Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

Aquestes tarifes son les previstes per a l’any 2024. Seran revisades anualment i per tant podrien patir canvis.

Equipo Unitat Preus [€]
Externs Concertats Interns
TAC amb animals Hora 99,11 69,377 39,644
TAC sense animals Hora 82,95 58,065 33,18
PET Hora 90 63 45
PET + TAC Hora 177,99 124,593 88,995
IRM - 3T amb animals Hora 99,11 69,377 49,555
IRM - 3T sense animals Hora 82,95 58,065 41,475
PET + IRM-3T Hora 117,99 82,593 58,995
PET + TAC + IRM-3T Hora 128,25 89,775 64,125
IVIS amb animals Hora 36,25 25,375 9,0625
IVIS sense animals Hora 10,77 7,539 5,385
Irradiador Animal 3,32 2,324 1,162
Irradiador: 7 animals o més Animal 2,15 1,505 0,86
Irradiador: plaques de cultiu, mostres, teixit, cèl·lules, etc. Animal 1,62 1,134 0,567
OPTIMAX Animal 3,23 2,261 1,1305
OPTIMAX: 7 animals o més Animal 2,15 1,505 0,9675
OPTIMAX: plaques de cultiu, mostres, teixit, cèl·lules, etc. Animal 1,62 1,134 0,648
Irradiador + OPTIMAX Animal 5,39 3,773 2,695
Irradiador + OPTIMAX: 7 animals o més Animal 3,23 2,261 1,615
Irradiador + OPTIMAX: plaques de cultiu, mostres, teixit, cèl·lules, etc. Animal 2,69 1,883 1,345
Equipo Unitat Preus [€]
Externs Concertats Interns
ELEMENT HT-5 «Hematologia»: fins 8 mostres Mostra 10,77 7,539 5,385
ELEMENT HT-5 «Hematologia»: reactius a partir de 8 fins a 20 mostres Mostra 5,39 3,234 1,3475
ELEMENT HT-5 «Hematologia»: reactius a partir de 20 mostres Mostra 3,23 1,615 0,4845
SKYLA VB1 «Bioquímica»: rotor Mostra 2,15 1,075 0,5375
ISTAT-1: cartutx Unitat 2,15 1,075 0,5375
EUROLYSER - VETScan: kit Unitat 2,15 1,075 0,5375
Equipo Unitat Preus [€]
Externs Concertats Interns
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 5 mm: temps equip Hora 17,12 5,136 8,56
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 5 mm: tub 5 mm Unitat 2,83 0,849 1,415
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 5 mm: preparació mostres Unitat 2,73 0,819 1,365
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 5 mm: tractament mostra especial Unitat 4,94 1,482 2,47
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 5 mm: preparació mostres amb dissolvents orgànics Unitat 2,94 0,882 1,47
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 1 mm: temps equip Hora 17,12 5,136 8,56
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 1 mm: capil·lar 1 mm Unitat 4,83 1,449 2,415
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 1 mm: preparació mostres Unitat 2,73 0,819 1,365
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 1 mm: tractament mostra especial Unitat 4,94 1,482 2,47
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda 1 mm: preparació mostres amb dissolvents orgànics Unitat 2,94 0,882 1,47
Plataforma RMN - Import addicional per l'utilització de rotors de mesura de la secció. Mostra 64,64 19,392 32,32
Sonda microimagen (RMN): tractament mostra estàndard Mostra 25,21 7,563 12,605
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda HR-MAS: temps equip Hora 17,12 5,136 8,56
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda HR-MAS: insert un sol ús de 50 µL Unitat 27,84 8,352 13,92
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda HR-MAS: lloguer rotor Mesura 12,93 3,879 6,465
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda HR-MAS: preparació mostres Unitat 25,73 7,719 12,865
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda de microimatge: temps equip Hora 17,12 5,136 8,56
Plataforma RMN - Tarifes de la sonda de microimatge: preparació mostres Unitat 25,21 7,563 12,605
Plataforma RMN - Posada a punt de protocols de mesura: sonda 1 mm, 5 mm i HR-MAS Seqüència 140,75 42,225 70,375
Plataforma RMN - Posada a punt de protocols de mesura: sonda microimatge Mostra 420,15 126,045 210,075
Equipo Unitat Preus [€]
Externs Concertats Interns
Plataforma de masses, cromatografia i gasos: espectre LC-ESI/APCI-TOF Hora 129,71 64,85 25,94
Plataforma de masses, cromatografia i gasos: posada a punt del mètode d’anàlisi: fins a 5 compostos Procés 173,23 86,61 69,29
Plataforma de masses, cromatografia i gasos: posada a punt del mètode d’anàlisi: cada compost addicional Compost 10,34 5,17 2,07
Plataforma de masses, cromatografia i gasos: preparació de mostres Mostra 43,31 21,65 8,66
Plataforma de masses, cromatografia i gasos: integració i quantificació: fins a 5 compostos Procés 56,88 28,44 11,38
Plataforma de masses, cromatografia i gasos: integració i quantificació: cada compost addicional Compost 3,23 2,1 0,97
 

NOTA:

  • Depenent de l’equip es podrà analitzar un tipus de mostra (sang, plasma, sèrum...).
  • El/la usuari/usuària ha de preparar la mostra i un volum determinat depenent de la tècnica la qual s’usarà. (Aquesta informació serà facilitada per el/la responsable de la secció, no obstant, també es podrà trobar-se a la pàgina web de la UCIM).
  • El/la usuari/usuària ha de reservar l’equip que necessita amb antelació i també demanar que rotor, cartutx y/o kit necessita.
  • Qualsevol altre producte de l’estudi (Radiofàrmacs, agents/contrastius Biolumiscent /Fluorescents / radioactiu..., etc.) que no estiguen fixats en les tarifes, serà establert pel preu del proveïdor
  • Les proves realitzades AMB ANIMALS, l’investigador ha de fer-se càrrec de la despesa d’estabulació i la preparació i l’anestèsia de l’animal, que te les seues tarifes en la Secció de Producció animal.
  • Els usuaris pertanyents a l’INCLIVA seran considerats com a interns segons el conveni signat amb la Universitat.
  • Tots aquests preus expressats en euros son els establerts per a l’ús de la Unitat Central d’Investigació de Medicina de la Universitat de València, sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit.

** El preu del ROTOR, CARTUTX i/o KIT dependrà del tipus que necessita l’usuari/a. Este preu serà establert pel proveïdor.