UVcooperacióUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

La Comissió 0,7 és l'òrgan de consulta, coordinació, proposta i assessorament de la Universitat de València en matèria de cooperació al desenvolupament i la solidaritat.


Correspón a la Comissió 0,7:

 • Proposar les línies generals d'actuació en matèria de cooperació al desenvolupament mitjançant un pla d'actuació i fer el seguiment del desenvolupament dels diversos programes de solidaritat.
 • Acordar la liquidació del pressupost de l'exercici corresponent i la distribució pressupostària de l'exercici següent.
 • Proposar els criteris i les prioritats territorials i sectorials per a les convocatòries en matèria de cooperació al desenvolupament.
 • Vetlar pel compliment del codi de conducta de les universitats espanyoles en matèria de cooperació al desenvolupament i de les responsabilitats institucionals que la Universitat puga contraure en el futur en aquesta matèria.
 • Informar sobre les propostes de la comunitat universitària i dels òrgans de govern en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Totes aquelles funcions que li encomana la Rectora, el Claustre o el Consell de Govern.
   

Composició:

 • Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable (Presidenta, per delegació de la Rectora)
 • Gerent/a de la Universitat de València
 • Delegat/a del Rector d'Estudiants
 • Delegat/a del Rector per a Cooperació
 • Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, (Secretari)
 • Representant de PDI
 • Representant de PAS
 • Representant d'Estudiants
 • Els representants dels diferents col·lectius són proposats per la Rectora mitjançant nomenament del Consell de Govern.
   

El Reglament de funcionament intern de la Comissió 0,7 de la Universitat de València va ser aprovat en Consell de Govern de 24 de novembre de 2015. ACGUV 253/2015.
 

Reglament de funcionament intern de la Comissió 0,7