càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

La Càtedra de Bretxa Digital de Gènere, allotjada a la Universitat de València, inicia la seva marxa a l'octubre de 2020 fruit del conveni amb la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d'abordar la bretxa digital existent entre homes i dones a la Comunitat Valenciana.
La Càtedra neix d'un projecte més ampli vinculat a l'Observatori de Bretxa Digital de la Comunitat Valenciana, des d'on es coordina un treball conjunt de diferents universitats per a aconseguir un objectiu comú, que és reduir la bretxa digital. Per a això, s'han creat un total de cinc Càtedres en cadascuna de les universitats públiques valencianes:

L'Observatori de Bretxa Digital de la Comunitat Valenciana, creat en 2019 dins de la Direcció General per la Lluita contra la Bretxa Digital, té com a objectiu conèixer, entre altres aspectes, la situació a la Comunitat Valenciana en termes quantitatius i qualitatius de la bretxa digital en matèria d'ús, d'adquisició de competències digitals i de bon ús de les TIC. A més, analitza la distribució territorial d'aquesta problemàtica i els indicadors que es determinin en les polítiques públiques d'avanç de la societat digital i de lluita contra la bretxa digital de la Generalitat, dependent de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Avanç de la Societat Digital.
L'estructura de l'Observatori està constituïda pel Ple, màxim òrgan de decisió, control, planificació, seguiment i supervisió de l'activitat de l'Observatori, i per una Comissió de persones expertes, l'objectiu de les quals és el de facilitar el desenvolupament de les línies de treball fixades per aquest, assessorant, proposant i realitzant estudis i recerques dirigides a l'eliminació de la Bretxa Digital.
L'impacte que les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) tenen en la nostra societat, tant a nivell econòmic com social, ha estat estudiat profundament i, si bé ja era conegut, ha quedat palès en la situació actual. 
La bretxa digital fa referència a la desigualtat que existeix entre persones, empreses o determinades zones geogràfiques quant a l'accés a les TIC. Sense aquest accés, una part de la població manca de les anomenades “habilitats digitals”, tan necessàries en l'actualitat.
Garantir l'accés i els coneixements necessaris per al seu ús a tota la societat és doncs fonamental per a fer front als desafiaments que presenta el context actual. Aquest accés ha de garantir-se a totes les persones, sense importar la seva edat, gènere o situació geogràfica.
Per a aconseguir erradicar la Bretxa Digital és fonamental, analitzar en profunditat la situació actual de desequilibri, conèixer les causes que la produeixen i dissenyar polítiques actives que permetin dur a terme mesures per a intentar acabar amb aquestes desigualtats. En aquest sentit, la interconnexió i el treball coordinat de les diferents càtedres serà fonamental per a l'èxit d'aquest objectiu.