University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 5 d'octubre de 2022.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta
  2. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 2/2022 del personal d’administració i serveis de la Universitat de València. Proposta   Cost pressupostari Text Aprovat
  3. Torn obert de paraules.