Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València data 30 d’octubre de 2019

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.TEXT
  2. Informe sobre el procés d’actualització del  Manual per a l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de València. TEXT
  3. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 2019. TEXT
  4. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 3/2019 de PAS de la Universitat de València. TEXT
  5. Torn obert de paraules