Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal

 1. Objecte.
 2. Titular de l'activitat.
 3. Destinataris del servei.
 4. Protecció de dades.
 5. Ús del servei de reserva.
 6. Preu per habitació i nit.
 7. Ús de les instal·lacions.
 8. Qualitat dels serveis.
 9. Dret al desistiment.
 10. Salvaguarda dels Termes i/o Condicions Generals de contractació.
 11. Legislació aplicable i jurisdicció competent.
 12. Propietat intel·lectual industrial.

 

1. Objecte.

Els presents termes i condicions tenen per objecte regular els termes o condicions generals de contractació de les reserves d'habitacions en el Col·legi Major Rector Peset.
Aquests termes i condicions no són aplicables als serveis d'allotjament prestats a col·legials ni als participants en programes universitaris com VACAPAS o equivalents, que es regeixen per les seues pròpies condicions.
Es considera com a llengua oficial d'aquestes condicions tant la versió en castellà com en valencià.

2. Titular de l'activitat.

La Universitat de València-Estudi General (en endavant UV) és la entidad titular del Col·legi Major Rector Peset:

Edifici del Rectorat.
Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 València

Col·legi Major Rector Peset, Universitat de València.

CIF Q4618001D
Plaça Forn de Sant Nicolau, 4
46001- VALENCIA
Tels: 963 166 000
Fax: 963 166 050
Correu electrònic: cmrpeset@uv.es

3. Destinataris del servei.

Són destinataris preferents d'aquest servei:

 • Membres de la comunitat universitària de la Universitat de València.
 • Membres d'altres universitats.
 • Professors i investigadors visitants.
 • Participants en jornades, congressos o activitats organitzats per la Universitat de València i/o institucions afins com les fundacions universitàries.
 • Familiars dels col·legials i antics col·legials
 • S'admet la reserva d'habitacions per persones acompanyades per menors d'edat. Aquesta circumstància haurà d'advertir-se amb caràcter previ durant el procés de reserva.

A l'efecte de l'aplicació d'aquests termes i condicions generals els conceptes "Vostè" i "Usuari" s'empren ací per a referir-se a persones i/o entitats que per qualsevol raó usen aquest website o utilitzen els serveis que proporciona el Col·legi Major. L'usuari haurà de consultar les normes de la present pàgina, amb anterioritat a la contractació i a l'accés i/o ús dels nostres serveis.

4. Protecció de dades.

Les seues dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València amb la finalitat de gestionar els serveis d'allotjament contractats per Vè. i si escau seran
cedits a les Forces i Cossos de Seguretat en aplicació de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana, i si escau a entitats financeres per a la gestió de pagaments.
El document electrònic en el qual es formalitza la reserva s'arxiva electrònicament durant el termini legalment establit. Així mateix se li informa que el Col·legi Major compta amb sistemes de videovigilància ordenats a controlar els accessos.
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament dirigint-se a lopd@uv.es desde un compte de la Universitat de València o usant el compte electrònic facilitat en el registre, o mitjançant escrit dirigit a “Protecció de Dades, Servei d’Informàtica, C/ Amadeu de Savoia 4, 46010 València”, acompanyat de còpia de document que acredite la seua identitat.
En cas que qui procedisca a la contractació del servei siga un tercer diferent del beneficiari es compromet a complir amb el deure informació i obtenir el consentiment per a cedir a la Universitat de València les dades del beneficiari en els termes previstos per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i sota la seua responsabilitat.

5. Ús del servei de reserva.

5.1 El servei de reserva permet sol·licitar informació sobre la disponibilitat d'habitacions per a la seua reserva.
5.2 La utilització del servei de reserva, així com la confirmació de la reserva sol·licitada, suposa que l'usuari accepta, plenament i sense limitacions, la validesa de tots i cadascun dels Termes i/o Condicions Generals -que es consideraran automàticament incorporats en el contracte que se subscriga amb la Universitat de València sense que siga necessària la seua transcripció escrita en el mateix- tal com es troben recollits en l'última versió actualitzada d'aquests Termes i/o Condicions Generals. Si el contractant fóra diferent del destinatari del servei serà considerat responsable a l'efecte d'aquesta clàusula.
5.3 Procedimient de reserva.
a) Confirmació.
Després de la seua sol·licitud de reserva l'usuari rebrà confirmació (en un termini màxim de 48 hores) mitjançant correu electrònic sobre la disponibilitat d'habitacions, així com les seues condicions tant pel que fa al preu aplicable com als serveis disponibles. L'usuari haurà de respondre al mail indicant la seua conformitat i, si escau les dades necessàries per a la confirmació de la reserva, com el tipus de servei que desitja contractar, nom/s de les persones que s'allotjaren i forma de pagament.
b) Garantia
La reserva queda confirmada i garantida en el moment que es dispose de totes les dades requerides.
c) Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva.
S'admeten sense cost algun totes les cancel·lacions fins a les 48 hores prèvies a la data d'entrada. Si la cancel·lació s'efectua durant les 48 hores prèvies a l'entrada al·legant motiu justificatiu de força major, tampoc es cobrarà import algun.
La cancel·lació de reserves per l'usuari no li ocasionarà despeses de cancel·lació anticipada, sempre que aquesta s'efectue d'acord amb els terminis i condicions ací descrites. En cas que l'usuari, no complira els mateixos o no es present en el col·legi se li cobrarà una nit d'estada per habitació cancel·lada. El col·legi es reserva la possibilitat de sol·licitar targeta bancària per a garantir que es complisquen les condicions de cancel·lació ací especificades.

Podrà cancel·lar la seva reserva mitjançant remissió d'una declaració inequívoca mitjançant fax o correu electrònic a reservaspeset@uv.es. En aquest últim cas, des del compte facilitat en la sol·licitud.

d) Modificacions de la reserva.
Per a modificacions d'una reserva ja confirmada, així com per a l'eventual correcció d'errors en la introducció de les dades, ha de contactar amb el servei de recepció exclusivament a través del correu electrònic reservaspeset@uv.es. No s'admetran les modificacions plantejades mitjançant el formulari "Reserva d'habitacions".
No es considerarà correcció d'error la modificació de la seua data de reserva si aquesta es realitzara en les 48 h immediates a la data de la mateixa.
5.4 Entrada en l'habitació (Check-in).
No hi ha límit d'hora d'arribada al col·legi, si bé és convenient que passades les 23 hores l'usuari avise de l'hora aproximada d'entrada.
5.5 Reserva de grups.
Per a reserves de grups (5 o més persones) NO ha d'emplenar-se el formulari.Escriga un correu a la següent adreça reservaspeset@uv.es indicant dates, nombre d'habitacions i descriga la naturalesa de l'activitat acadèmica a desenvolupar pel grup.
5.6 Preferències onecessitats addicionals.
Per a qualsevol preferència sobre les condicions de l'habitació, o qualsevol altra observació pertinent pot usar el camp d'observacions del formulari. En particular en cas que necessite bressol i/o llit supletori haurà de sol·licitar disponibilitat o ben utilitzant l'apartat d'observacions del formulari o ben contactant directament a través del mail de reserves.

 

6. Preu per habitació i nit.

 

7. Ús de les instal·lacions.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis del Col·legi Major amb ple respecte de les instal·lacions, de les normes socials de convivència i de les lleis així com dels presents termes i condicions.
L'usuari respondrà personalment dels danys causats per l'ús dels nostres serveis quan siga contrari a aquesta disposició i en particular quan es tracte usos il·lícits o lesius.

8. Qualitat dels serveis.

El Col·legi Major podrà realitzar canvis en les condicions quan la qualitat del servei i la millor atenció a l'usuari ho requerisca, així com per raons d'operativitat o tècniques.
Els usuaris podran suggerir modificacions o suggeriments a través de l'adreça de correu electrònic cmrpeset@uv.es

9. Dret al desistiment.

9.1 Dret a desistir.
Sense perjudici de l'establit en la condició número 5.3.c) relativa a la resolució del contracte o cancel·lació de la reserva se li informa que conforme estableix la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i excepte les excepcions legalment establides, es reconeix el dret a desistir del mateix en el termini de 14 dies naturals des de la formalització de la reserva sense necessitat de justificació i sense penalització alguna. Açò sense perjudici dels restants drets que assistisquen a l'usuari que tinga la condició de consumidor.
Podrà exercir el dret de desistiment o cancel·lar la seva reserva mitjançant remissió d'una declaració inequívoca mitjançant fax o correu electrònic a reservaspeset@uv.es. En aquest últim cas, des del compte facilitat en la sol·licitud.
9.2Conseqüències del desistiment.
En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial (excepte en els pagaments per rebut que es realitzarà mitjançant transferència), llevat que vostè haja disposat expressament el contrari. En tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l'import final a retornar.

10. Salvaguarda dels Termes i/o Condicions Generals de contractació.

En el cas que qualsevol disposició d'aquestes condicions generals fóra considerada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, açò no afectarà a les restants disposicions contingudes en aquests termes i condicions generals de contractació o a les clàusules particulars que eventualment es pactaren.

El no exercici o execució per part de la Universitat de València de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seua banda.

11. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Els presents termes i condicions generals de contractació es regiran i interpretaran de conformitat pel que es disposa per la legislació espanyola vigent en allò que no estiga expressament establit en elles. El titular de la pàgina web i l'usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que poguera suscitar-se de la prestació de serveis objecte de les mateixes als jutges o tribunals del domicili del titular de la pàgina web llevat que legalment s'establisca el contrari.
En tot cas, qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de la prestació dels serveis d'allotjament a consumidors se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.

12. Propietat intel·lectual industrial.

El disseny, codi font, logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el domini uv.es pertanyen a la Universitat de València i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts objecte d'aquest document sense sol·licitar autorització.