University of Valencia logo Logo Departament of Comparative Education and Education History Logo del portal

Lema 2023.
Acte SAME 2023.

La SAME és un esdeveniment anual que se celebra a tot el món per a treballar sobre la importància de l'educació tant als països del Nord com en els del Sud. Té un caràcter de sensibilització de l'opinió pública i de reivindicació institucional i està organitzada des de la CME. A Espanya, la Coalició de la Campanya està liderada per Ajuda en Acció, Eduque, Entreculturas i Plan International, a les quals s'agreguen moltes altres organitzacions a nivell autonòmic i local. La coalició s'encarrega de coordinar les accions pertinents que corresponen al lema de treball que anualment acorda l'organització mundial.

El caràcter de les propostes formatives i docents s'anirà dissenyant entorn de la CME, al llarg del temps previst per al desenvolupament del projecte. Aquestes accions culminaran en la celebració del dia de la SAME i tindran com a finalitat l'aprenentatge de continguts, estratègies, habilitats, capacitats i actituds, en el professorat i alumnat i altres participants. Tot això redundarà en el treball i aprenentatge de diverses competències que es desenvoluparan durant l'execució del projecte al llarg dels diferents cursos acadèmics.

Competències genèriques que es treballen

  1. Compromís ètic amb els drets humans i la igualtat entre homes i dones.
  2. Reconeixement i respecte per la diversitat i foment de la interculturalitat.
  3. Capacitat crítica i autocrítica.
  4. Capacitat d'aprenentatge autònom al llarg de la vida.
  5. Capacitat de treball en equip.
  6. Capacitat d'organització i planificació.
  7. Capacitat de resoldre problemes i presa de decisions.
  8. Competències digitals i de treball en xarxa.

El cas de la SAME és un clar exemple de projecte d'innovació educativa basat en el treball en equip multidisciplinari, interdisciplinari i intergeneracional. El fet de fer confluir alumnat universitari i no universitari, professorat universitari i diferents agents socials de la resta de la comunitat educativa, en activitats on es treballen valors i conceptes que afavorisquen l'adquisició d'eines per al desenvolupament social sostenible i en pro del Dret a l'Educació de tots i totes, és una manera de potenciar el sentiment que totes i tots formem part de la Comunitat Educativa. 

A més, és un projecte d'Acció Comunitària, ja que aglutina diversos col·lectius i persones físiques, i està dinamitzat per dos coordinadors encarregats de fer de pont entre la campanya internacional i la UV. En aquesta acció es generen sinergies (processos de vinculació i suport mutu) que activen la voluntat de les persones participants a protagonitzar la millora de la seua realitat (Gomà 2008). En aquest cas concret, com la defineixen Plena i Úcar (2006) es tractaria d'una acció comunitària del tipus 2, és a dir, amb un interés col·lectiu i uns objectius predeterminats com és l'accés a l'educació de qualitat per a totes les persones. Es tracta d'una acció estratègica i ideològica emmarcada en un sistema de valors, és a dir, una intervenció en la comunitat d'aspecte socioeducatiu. 
La metodologia per a dur a terme el desenvolupament d'aquesta innovació parteix d'estratègies educatives i metodologies innovadores basades en l'Aprenentatge Col·laboratiu (AC), l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i l'Aprenentatge Basat en Problemes (AbP) que fomenten la participació, el diàleg, la negociació, la reflexió, la crítica i l'avaluació. Aquestes metodologies es venen gestionant a través de comissions coordinades per diverses persones per a facilitar el treball col·laboratiu entre la Coalició Espanyola de la SAME i el professorat i alumnat de la Universitat. Per això, aquestes metodologies de treball són consensuades per l'equip que sol·licita i el que participa en aquest projecte cada curs acadèmic, aprofitant l'experiència en la participació de l'organització de la SAME en convocatòries anteriors.

El salt qualitatiu d'aquest projecte d'innovació parteix de la intenció d'oferir l'oportunitat a la totalitat dels agents de la comunitat educativa de participar amb la seua pròpia veu en els processos d'elaboració de la proposta i no sols com a receptors finals. Per tot això, se centra en erigir-se entorn de la consolidació de comissions de treball liderades per 2 o 3 professors/as juntament amb l'alumnat participant en les mateixes com es pot observar en la següent figura:

estructura de comissions
Fig. 1 Comissions del Projecte d'innovació educativa SAME 

 

La metodologia incorpora els espais formatius i de diàleg amb els agents diversos participants, a través de webinars i tertúlies dialògiques en línia, amb representants de centres educatius, representants d'entitats socials, representants de l'administració educativa i alumnat.

Les tertúlies dialògiques permeten obrir un diàleg entre la diversitat d'agents que els permet discutir algunes de les investigacions científiques rellevants i actuals per a avançar en el dret a l'educació en la infància, en la seua diversitat de dimensions, també en temps de crisis com l'actual.