Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

L´activitat investigadora del grup EFIQ es centra, fonamentalment, en l´estudi termodinàmic de mescles la separació de les quals té interès industrial, duent a terme treballs de:

 • Determinació de propietats de transport (densitat i viscositat fonamentalment) de mescles.
 • Determinació experimental i modelització de dades d´equilibri de fases.
 • Selecció de dissolvents amb reduït impacte ambiental, entre els quals destaquen els líquids iònics i els dissolvents eutèctics profunds, per a la seua utilització en processos de destil·lació no convencional (extractiva i azeotròpica) i extracció líquid-líquid i sòlid-líquid.
 • Realització de proves de destil·lació en planta pilot i semipilot.

Els objectius cientificotècnics del grup EFIQ són:

 • Obtenció de dades experimentals de propietats de mescles líquides.
 • Obtenció i correlació de dades d´equilibri de fases (líquid-vapor i líquid-líquid) de mescles.
 • Determinació de la solubilitat i cinètica d´extracció en condicions supercrítiques.
 • Simulació del comportament de sistemes reals.
 • Selecció i avaluació tècnica de dissolvents de baix impacte ambiental, substitutius de dissolvents tradicionals.
 • Síntesis, caracterització i ús de líquids iònics i dissolvents eutèctics profunds com a dissolvents d´extracció.
 • Recuperació d´extractes i productes de reacció dissolts en líquids iònics i dissolvents eutèctics profunds.
 • Ampliació banc de dades de propietats i paràmetres de models.

Les línies d'investigació del grup EFIQ són:

 • Propietats de transport. Determinació experimental i estimació teòrica de propietats termodinàmiques i de transport de mescles contenint electròlits (sals i líquids iònics).
 • Equilibri de fases. Determinació experimental, estimació teòrica i correlació de dades d´equilibri líquid-vapor i líquid-líquid de sistemes d’interès industrial. Determinació de paràmetres de models termodinàmics. Obtenció de mapes de corbes de destil·lació en sistemes ternaris.
 • Processos de destil·lació. Simulació i anàlisi de processos de separació no convencionals (destil·lació extractiva i destil·lació azeotròpica).Estudi experimental a escala pilot o de laboratori de processos especials de destil·lació. Determinació rigorosa de punts azeotròpics (pressió, temperatura i composició).
 • Processos d´extracció. Estudi de l´aplicació del líquids iònics i dissolvents eutèctics profunds en l´extracció de sucres de residus lignocel×lulòsics. Processos d´extracció en condicions supercrítiques.
 • Recuperació de dissolvents. Estudi experimental de la reutilització de líquids iònics i dissolvents eutèctics utilitzats en processos d´extracció.

Components del grup: 

 • Loras Giménez, Sonia (Directora)
 • Caballero Ortiz, Lohengrin
 • Cháfer Ortega, Amparo
 • González Alfaro, María Vicenta
 • Lladosa López, Estela
 • Llopis Alonso, Francisco
 • Miguel Dolz, Pablo Joaquín
 • Orchillés Balbastre, Antoni Vicent
 • Poy Andreu, Helena
 • Vercher Montañana, Ernesto

Més informació:  http://equifase.blogs.uv.es